Účtovanie preplatku a nedoplatku z RZZP

Daňovník dostal od zdravotnej poisťovne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Daňovníkovi vznikol preplatok vo výške 36,85 eur a poisťovňa preplatok vyplatila na bankový účet.

Zaevidovanie preplatku do pohľadávok

 • Vyplňte partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Iná pohľadávka a doplňte predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N – Neobsahuje a doplňte sumu preplatku,
 • stĺpec PD vyberte Príjem zdanený zrážkou u zdroja, prípadne doplňte vlastné členenie,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Pohľadávku uhraďte v peňažnom denníku ako Banka – Príjem.

 

Daňovník dostal od zdravotnej poisťovne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Daňovníkovi bol vypočítaný nedoplatok vo výške 18,50 eur.

 Zaevidovanie nedoplatku v záväzkoch

 • Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • v poli Typ dokladu vyberte Odvody poistného a doplňte predmet fakturácie,
 • sumu nedoplatku doplňte do základu,
 • stĺpec PD vyberte Odvody do fondov a členenie – Nedoplatok z RZZP (SZČO),
 • vyplnený formulár uložte.
 • Záväzok uhraďte v peňažnom denníku ako Banka – Výdavok.

   

  Daňovník je aj zamestnávateľ. Zdravotná poisťovňa poslala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov, kde vznikol preplatok vo výške 42,88 eur a poisťovňa preplatok vyplatila na bankový účet.

  Zaevidovanie preplatku do pohľadávok

  • Vyplňte interné číslo, partnera a dátumy,
  • typ dokladu vyberte Mzdová pohľadávka a doplňte sumu,
  • stĺpec PD je Iný príjem ovplyvňujúci základ dane, prípadne doplňte členenie,
  • formulár uložte.
  • Pohľadávku uhraďte v peňažnom denníku ako Banka – Príjem.
   

   

  Daňovník je aj zamestnávateľ a zdravotná poisťovňa poslala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov, kde vznikol nedoplatok v sume 24,88 eur.

  • Sumu nedoplatku zrazíte zamestnancom v mzde za príslušné obdobie,
  • nedoplatok bude zaúčtovaný do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane po úhrade mzdy v peňažnom denníku.