Štatutár s najmenej 50 % majetkovou účasťou

Zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa (ďalej len štatutár), ktorý má najmenej 50 % majetkovú účasť, nemá povinnosť platiť garančné poistenie. Ak má takýto štatutár v OLYMPE evidovaný hlavný pracovný pomer alebo dohodu o prácach mimo pracovného pomeru, je potrebné mu zaevidovať v Personalistike na karte Pracovný pomer na záložke Štatutár obdobie, kedy je zamestnanec štatutárom s najmenej 50 % majetkovou účasťou.

Počas celého obdobia, kedy má zamestnanec zadané obdobie s najmenej 50 % majetkovou účasťou, program nevypočíta zamestnancovi garančné poistenie.

 

V prípade, že zamestnanec v priebehu pracovného vzťahu nadobudne alebo stratí 50 % majetkovú účasť, je potrebné do Sociálnej poisťovne zaslať Registračný list dôchodkového poistenia – zmena. Pri najmenej 50 % majetkovej účasti je potrebné do oddielu 5 Doplňujúce údaje zamestnanca uviesť v časti „Zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom …““ číslo 1, ak nemá najmenej 50 % majetkovú účasť uvádza sa číslo 0.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        23.03.2022