Ako účtovať došlú preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a konečnú (vyúčtovaciu) faktúru pri platiteľovi DPH?

Dodávateľ – platiteľ DPH vystavil preddavkovú faktúru v sume 2 000 eur. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili cez bankový účet. Do 15 dní dodávateľ poslal faktúru k prijatej platbe s dátumom vystavenia júl 2023 s rozpisom na základ a DPH. Tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou v sume 2 500 eur bol doručený nasledujúci mesiac – v auguste 2023.

Zaevidovanie preddavkovej faktúry

 • V záväzkoch tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
 • % DPH je N a stĺpec PD vyberte konkrétny výdavok ovplyvňujúci základ dane v našom príklade Výdavok zásoby,
 • vyplnený záväzok uložte.

Úhrada preddavkovej faktúry v peňažnom denníku

 • v časti Banka zvoľte Výdavok, vyplňte dátum,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vyberte preddavkovú faktúru a uhraďte ju na celú sumu.

Zaevidovanie došlej faktúry k prijatej platbe

 • V evidencii záväzkov pridajte nový záväzok,
 • vyplňte číslo faktúry, partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • vyplňte sumy s rozpisom na základ a DPH a stĺpec PD Výdavok za zásoby,
 • vyplnený záväzok uložte.
 • Suma faktúry je zaevidovaná aj do evidencie DPH – oddiel KV B2.
 • Keďže faktúra už bola uhradená na základe preddavkovej faktúry v záložke Vyrovnanie pridajte úhradu ručne,
 • vyplňte dátum úhrady a typ vyrovnania vyberte Preddavok,
 • po doplnení úhrady záväzok uložte.

                                                                                                                                              

Preúčtovanie sumy DPH v peňažnom denníku

Tento krok je dôležitý z pohľadu dane z príjmov. Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru vrátane DPH zaúčtovaná do stĺpca Výdavok za zásoby, sumu DPH je potrebné preúčtovať do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane – stĺpec Zaplatená DPH.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte dátum – podľa dátumu DVDP z faktúry a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
 • Základe kliknite na R (Rozpis) a doplňte sumy.
 • V časti pre 20% sadzbu DPH doplňte sumu zaplateného preddavku s rozpisom na základ a DPH a v N – sadzbe DPH doplňte rovnakú sumu, ale mínusom,
 • formulár uložte.

 • V poli Základ je uvedená suma mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
 • v Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH už bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe.

 • Interný doklad uložte,
 • zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte.

Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

V záväzkoch zaevidujte vyúčtovaciu faktúru len na zvyšnú sumu, keďže časť tejto sumy už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe.

 • Vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte číslo faktúry, partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • vyplňte sumy s rozpisom na základ a DPH a stĺpec PD Výdavok za zásoby,
 • vyplnený záväzok uložte.

 • Zvyšná suma faktúry je zaevidovaná aj do evidencie DPH – oddiel KV B2.

V prípade, že vyúčtovacia faktúra je vystavená na rovnakú sumu ako faktúra k prijatej platbe, ktorú už máte zaevidovanú v záväzkoch, o tejto faktúre už neúčtujete. Vyúčtovacia faktúra, ktorá je vystavená na nulu je doklad o celkovom dodaní tovaru a len ju priložte k faktúre prijatej platbe.