Ako účtovať poistnú udalosť?

Podnikateľovi vznikla poistná udalosť. Z autoservisu za opravu automobilu dostal faktúru na sumu 4 095,50 eur s DPH. Podnikateľ cez bankový účet uhradil autoservisu sumu 682,58 eur (iba DPH). Zvyšnú sumu 3 412,92 eur uhradila poisťovňa priamo na bankový účet autoservisu.                      

Faktúru z autoservisu zaevidujete do knihy záväzkov a v knihe pohľadávok zaevidujete nárok na náhradu škody od poisťovne. Na základe oznámenia o poukázaní poistného plnenia zaúčtujete zápočet dokladov vo výške vzájomného krytia.

Zaevidovanie došlej faktúry za opravu auta

 • Pridajte nový záväzok, vyplňte externé číslo, partnera a dátumy.
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • zaevidujte sumu 4 095,50 eur s rozpisom na základ a DPH.
 • Na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie.
  • V evidencii DPH bude predvolený oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte.

  Zaevidovanie pohľadávky voči poisťovni

  • Pridajte novú pohľadávku, vyplňte údaje o partnerovi a dátumy,
  • Typ dokladu vyberte Iná pohľadávka a doplňte predmet fakturácie.
  • Sadzbu DPH vyberte N a doplňte sumu. Na záložke Zápis do vyplňte stĺpec PD, príp. členenie.

   Vysporiadanie záväzku a pohľadávky  

   • V peňažnom denníku vyberte Interný doklad – Výdavok,
   • cez Uhrádzaný doklad načítajte údaje z došlej faktúry,
   • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 3412,92 eur a uložte.
   • Na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad  a výdavkový doklad uložte.


   • V peňažnom denníku vyberte Interný doklad – Príjem,
   • cez Uhrádzaný doklad vstúpte do evidencie pohľadávok a vyberte pohľadávku voči poisťovni.
   • Vo formulári Úhrada dokladu je načítaná celá suma z pohľadávky, formulár uložte.
   • Na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad a príjmový doklad uložte.

   Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii záväzkov čiastočne uhradená došlá faktúra za opravu auta. V evidencii pohľadávok bude pohľadávka voči poisťovni uhradená na celú sumu. Zvyšnú sumu došlej faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku podľa  skutočnosti – na základe bankového výpisu.

   V peňažnom denníku bude prijaté plnenie vo výške 3412,92 eur zaúčtované ako Príjem ovplyvňujúci základ dane v členení – Iný príjem ovplyvňujúci základ dane a zároveň aj ako Výdavok ovplyvňujúcich základ dane v členení – Služby. DPH z došlej faktúry smeruje do stĺpca Zaplatená DPH.