Ako importovať vytvorené mzdy z OLYMPU do ALFY plus?

 

Mzdy predstavujú Váš záväzok voči zamestnancom. Mzdy vytvorené v programe Olymp môžete jednoduchým spôsobom naimportovať do evidencie záväzkov.

 

V Olympe vytvorené mzdy vyexportujete cez Exporty – Alfa plus.

 

Mzdu v Alfe plus naimportujete cez Evidencie – Záväzky. V spodnej časti kliknite na Import z Olympu.

 

Vo formulári je cesta doplnená automaticky v prípade, ak program Olymp je nainštalovaný
v rovnakom PC, ako Alfa plus. Ak Olymp je nainštalovaný na inom PC, cestu pre exportný súbor vyberte ručne.

Vyberte názov firmy a obdobie a kliknite na Importuj.

Mzdy budú v evidencii záväzkov naimportované a ich úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku
na základe bankového výpisu.