Ako nastaviť číslovanie bankového výpisu?

Číslovanie nového bankového účtu je možné nastaviť už priamo pri jeho vytváraní v menu Číselník – Bankové účty v záložke Nastavenie, kde je potrebné zadať periodicitu doručovania bankových výpisov.

Periodicitu výpisu nastavíme podľa periódy doručovania bankového výpisu, to znamená, že ak banka zasiela bankový výpis denne, zvolíme periodicitu denný, ak mesačne zvolíme, mesačný a pod. Toto nastavenie sa prenesie aj do číslovania dokladov v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

Periodicitu výpisu je možné už na vytvorenom bankovom účte zmeniť v menu Číselník – Bankové účty, kde cez voľbu Oprav vstúpime do daného bankového účtu a v záložke Nastavenie zvolíme novú periodicitu. 


Zmena periodicity v nastaveniach bankového účtu sa premietne do číslovania dokladov iba v prípade, ak sa v evidencii účtovných dokladov nenachádza žiadny účtovný zápis daného bankového výpisu.

 

Ak zmeníme periodicitu výpisu, pričom v evidencii účtovných dokladov ešte nie je zapísaný žiadny účtovný zápis daného bankového výpisu, program automaticky zmení aj nastavenie číslovania bankového účtu v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

V prípade, ak zmeníme periodicitu výpisu pričom, v evidencii účtovných dokladov sa už nachádzajú účtovné zápisy daného bankového výpisu, program nezmení nastavenie číslovania bankového účtu. V tomto prípade je potrebné zmenu číslovania vykonať ručne aj v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.


Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka, zaevidované pohyby prečíslujeme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Domov – Prečíslovanie dokladov. Pred prečíslovaním dokladov odporúčame vytvoriť archív cez menu Firma – Archivuj.