Ako nastaviť, aby sa pri úhrade faktúry do textu dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu?

Aby program pri inkase odoslanej faktúry vo vzore PD/BV Inkaso OF, DD automaticky dopĺňal do textu interné číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

  1. V evidencii účtovných dokladov vyberieme okruh BV – Bankové výpisy a potvrdíme tlačidlom Pridaj. Zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
  2. Po stlačení lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí Výber automatického účtovania. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Inkaso OF, DD a upravíme ho cez tlačidlo Oprav.

3. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenie na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

4. V pravej časti Pri príchode do poľa vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu možnosť Kurzor na koniec textu.

5. V časti Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa označíme voľbu Hodnota z poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť [Interné číslo (Banka, pokladnica)].

6. Pokračujeme cez tlačidlo Ďalej a upravené automatické účtovanie uložíme cez OK.

Aby program pri úhrade došlej faktúry v automatickom účtovaní PD/BV Úhrada DF, OD dopĺňal do textu externé číslo uhrádzaného dokladu, zvolíme rovnaký postup ako pri inkase odoslanej faktúry. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenie na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti. Vpravo v časti Pri príchode do poľa nastavíme Kurzor na koniec textu a do Hodnota z poľa vyberieme [Externé číslo (Banka, pokladnica)]. Voľbu potvrdíme cez tlačidlo Ďalej a OK.

undefined-1