Ako zaevidovať krátenie stravného v cestovnom príkaze v OMEGE?

V menu Evidencia – Cestovné príkazy priamo v cestovnom príkaze pridávame do záložky Vyúčtovanie jednotlivé úseky služobnej cesty pomocou tlačidla Pridaj. V zobrazenom formulári Pridávanie položky do vyúčtovania pracovnej cesty uvádzame výdavky, ktoré boli na danom úseku vynaložené. V pravej dolnej časti formulára po zapnutí voľby Krátenie poskytnutého stravného sa zobrazia možnosti krátenia stravného:

  • Bezplatne poskytnuté raňajky 25%,
  • Bezplatne poskytnutý obed 40%,
  • Bezplatne poskytnutú večeru 35%.

Krátenie stravného vykonáme v súlade so zákonom 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (§ 5, odsek 6, § 13 odsek 7).

  • Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu, zapneme všetky tri voľby. Zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.
  • Ak má zamestnanec poskytnuté stravovanie na služobnej ceste čiastočne, zapneme príslušnú voľbu pre bezplatne poskytnuté raňajky, obed alebo večeru. Krátenie sa vykoná z maximálnej výšky stravného. Napríklad hodnota krátenia v tuzemsku za bezplatne poskytnuté raňajky sa vypočíta: 0,25 x 9,30 EUR = 2,325 EUR. Vypočítaná hodnota krátenia sa odpočíta od výšky stravného, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok.

TIP: Od 01.09.2012 vchádza do platnosti Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovuje sumy stravného pre tuzemsko. Nové sumy stravného pre časové pásma sú:
a) 5 až 12 hodín – 4,00 €
b) nad 12 až 18 hodín – 6,00 €
c) nad 18 hodín – 9,30 €

Príklad:
Pracovná cesta 02.09.2012, 6:00-19:00 = 13 hod., bezplatne poskytnuté raňajky.
V cestovnom príkaze pridáme v záložke Vyúčtovanie pomocou tlačidla Pridaj položku vyúčtovania pracovnej cesty. Tu vyberieme určený dopravný prostriedok, štát, v ktorom sa daný úsek uskutočnil a účel cesty. V časti Trasa zadáme údaje (mesto, dátum, čas) o vykonaní tejto časti pracovnej cesty.
Služobná cesta trvala 13 hodín, zamestnancovi vznikol nárok na stravné vo výške 6,00 EUR. Boli mu však bezplatne zabezpečené raňajky, preto mu budeme stravné krátiť o 2,325 EUR (hodnota krátenia sa odpočítava od stravného nezaokrúhlená, následne sa suma stravného, v prípade potreby, zaokrúhli na najbližší eurocent nahor). Nárok na stravné je vypočítaný nasledovne: 6,00 – 2,325 = 3,68 EUR. Krátenie je možné zadať v tuzemských aj zahraničných cestovných príkazoch.
Po zaevidovaní jednotlivých položiek vyúčtovania pracovnej cesty do cestovného príkazu odporúčame použiť funkciu Vypočítaj stravné a vreckové. Uvedenú funkciu nájdeme v pravej strednej časti formulára Pridaj cestovný príkaz. Program automaticky vypočíta stravné a vreckové, na ktoré vznikol zamestnancovi na pracovnej ceste nárok.

Cestovný príkaz môžeme vytlačiť potvrdením voľby Tlač, ktorá sa nachádza v spodnej časti evidencie cestovných príkazov.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikovania  2. 9. 2023