Archív cien

Ceny položiek si viete uložiť do Archívu cien, ktorý umožňuje ukladať ceny z podaných ponúk alebo už realizovaných zákaziek.

Archív cien si naplníte v Zozname zákaziek, zo záložky Údržba, stlačením ikony Naplnenie archívu cien a následne zvolíte, od ktorého dátumu sa budú stavby archivovať.

Archivované ceny môžete neskôr využiť pri podávaní inej ponuky (na inej stavbe), oceňovaní alebo kontrole cien rozpočtu. K tomu slúžia funkcie Auditór cien a Archív cien.

 

AUDITÓR CIEN

Pomocou tejto funkcie získate prehľad, aké ceny ste pre aktuálnu položku ponúkli na iných stavbách v rôznorodom časovom období. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Zobrazenie.

Program Vám zobrazí stavby, v ktorých bola položka použitá, v akom množstve a jednotkovej cene. Následne cenu z tabuľky Auditóra cien môžete preniesť do ceny aktuálnej položky pomocou ikony Blesku.

V grafe nájdete vývoj minimálnej, priemernej a aktuálnej a aktuálne použitej ceny v rôznom časovom období.

 

ARCHÍV CIEN

Na rozdiel od Auditóra cien, ktorý zobrazuje maximálne 10 cien v najmladších archivovaných stavbách Vám Archív cien ponúka informácie o všetkých položkách, ich celkovej cene a zároveň aká cena bola použitá v rozpočte/kalkulácií. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Nástroje.

Detailnejšie informácie o položke môžete získať tlačidlom Ukáž detail položky a cenu položky, ktorú chcete v danej stavbe použiť prenesiete tlačidlom Prenes cenu.

Pozor! Pred prenesením ceny z archívu cien do zákazky je potrebné prekontrolovať, či sa vo vyvolanom archíve nachádza položka s požadovaným popisom a hlavne mernou jednotkou. V zozname sa totiž zobrazujú položky, ktoré sa s aktuálnou položkou zo zákazky zhodujú v kóde. Môže sa preto ľahko stať, že ostatné údaje položiek budú rozdielne.