Call-off stock z pohľadu dodávateľa a odberateľa

Novelou zákona o DPH sa od 01. 01. 2020 do zákona dopĺňa nový režim DPH, tzv. call-off stock. Je to zjednodušený režim DPH pri obchodovaní s EÚ, keď je tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu EÚ bez zmeny vlastníctva. Samotné premiestnenie tovaru v tomto režime nebude podliehať DPH. DPH sa bude uplatňovať až pri reálnom dodaní tovaru odberateľovi. Deň dodania nastane dňom, keď odberateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Dodávateľ

Slovenský platiteľ DPH premiestnil tovar v hodnote 1 000 EUR do Českej republiky pre vopred dohodnutého odberateľa, ktorý je zdaniteľnou osobou s prideleným českým IČ DPH. Tovar bol prepravený do ČR a uložený v sklade v Prahe 08. 01. 2021. Český odberateľ si prevzal celú dodávku tovaru dňa 03. 03. 2021.

V rámci režimu call-off stock sa sleduje každý pohyb tovaru medzi členskými krajinami EÚ. Dodávateľ je teda povinný evidovať premiestnenie, dodanie prípadne vrátenie tovaru alebo nahradenie odberateľa iným.

Premiestnenie tovaru v režime call-off stock

Keďže v zdaňovacom období 01/2021 nedošlo k dodaniu tovaru, ale iba k premiestneniu bez zmeny vlastníka, tak dodávateľ je povinný:

 • podať Súhrnný výkaz DPH (ďalej len „súhrnný výkaz“), kde uvedie informácie o premiestnení v II. časti súhrnného výkazu,
 • transakciu uvedie aj v záznamoch DPH – v podrobnej evidencii vedenej mimo programu OMEGA.
 1. Premiestnenie tovaru do ČR zaeviduje v Evidencii účtovných dokladov v okruhu ID (ID – Nový doklad) s dátumom vyhotovenia 08. 01. 2021 a s typom sumy COSd. V internom doklade uvedie partnera (IČ DPH partnera sa uvedie v súhrnnom výkaze). Na zaúčtovanie môžeme použiť napríklad účet 751, ktorí si označíme ako Podsúvahový cez menu Číselník – Účtový rozvrh.

   2. Program automaticky uvedie daný zápis do II. časti súhrnného výkazu bez sumy.

Interný doklad nevstupuje do účtovníctva, vchádza iba do súhrnného výkazu a Evidencie DPH.

 

Dodanie tovaru v režime call-off stock

V zdaňovacom období 03/2021 získa odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník a dodávateľ tak môže dodávku tovaru oslobodiť od dane. Dodávateľ postupuje nasledovne:

 • vystavuje faktúru za dodanie tovaru s povinným textom : ,,Dodanie je oslobodené od dane.“,
 • dodávku opäť uvedie v súhrnnom výkaze ako štandardné dodanie tovaru do EÚ v  časti,
 • transakciu uvedie aj v záznamoch DPH – v podrobnej evidencii vedenej mimo programu OMEGA.
 1. Dodávateľ vytvorí  zOF s dátumom vyhotovenia 03. 03. 2021 v nulovej sadzbe DPH s povinným textom:  ,,Dodanie je oslobodené od dane.“ Pri účtovaní sa použije typ sumy 14.

2. Dodávku program automaticky uvedie v časti súhrnného výkazu. Zároveň aj v daňovom priznaní DPH na riadkoch 13 a 14.

Vrátenie tovaru v režime call-off stock

V praxi sa môžeme stretnúť s prípadom, kedy sa premiestňovaný tovar v režime call-off stock v rámci 12 mesiacov vráti späť do SR. Takýto prípad zaevidujeme v programe OMEGA nasledovne:

 1. Vrátenie tovaru – zaevidovanie do Evidencie účtovných dokladov cez ID a pomocou typu sumy COSdv. V internom doklade uvedieme partnera (IČ DPH partnera sa uvedie v súhrnnom výkaze).

    2. Program automaticky potiahne uvedený zápis do II. časti súhrnného výkazu bez sumy a pridelí mu príznak X – Vrátenie tovaru.

Premiestnenie, dodanie a prípadné vrátenie je potrebné zaevidovať aj do podrobnej evidencie DPH vytvorenej mimo programu OMEGA. Program automaticky zahrnie dané doklady aj do zostavy Evidencia DPH – zdaniteľné obchody. Táto zostava však nenahrádza podrobnú evidenciu DPH, ktorej obsahovú náplň v súvislosti s režimom call-off stock určuje nariadenie EÚ. Evidencia v programe OMEGA má slúžiť iba ako podklad pre vytvorenie podrobnej evidencie DPH.

Odberateľ 

Český platiteľ DPH premiestnil tovar v hodnote 1 000 EUR do Slovenskej republiky pre vopred dohodnutého odberateľa, ktorý je zdaniteľná osoba s prideleným slovenským IČ DPH. Tovar bol prepravený do SR a uložený v sklade v Bratislave 08. 01. 2021. Slovenský odberateľ si prevzal celú dodávku tovaru dňa 03. 03. 2021.

Premiestnenie tovaru v režime call-off stock

V zdaňovacom období 01/2021 nedošlo k dodaniu/nadobudnutiu tovaru, ale iba k premiestneniu bez zmeny vlastníka tovaru. Odberateľ postupuje nasledovne:

 • tento prípad (budúce nadobudnutie) môže zaevidovať aj priamo v programe OMEGA pomocou typu sumy COSo. Informácie o premiestnení sa zobrazia v zostave Evidencia DPH – odpočítanie dane – zápis automaticky vytvorí program OMEGA po zaevidovaní interného dokladu,
 • transakciu uvedie v záznamoch DPH – potrebné zaevidovať v podrobnej evidencii DPH vedenej mimo programu OMEGA.
 1. Premiestnenie tovaru do SR z ČR – zaevidovanie do Evidencie účtovných dokladov cez ID (ID – Nový doklad) s dátumom vyhotovenia 08. 01. 2021 a s typom sumy COSo. Na zaúčtovanie môžeme použiť napríklad účet 751, ktorí si označíme ako Podsúvahový cez menu Číselník – Účtový rozvrh.

Informáciu o premiestnení tovaru, ktorý je pre odberateľa určený, odberateľ neuvádza v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní DPH.

Nadobudnutie tovaru v režime call-off stock

Premiestňovaný tovar bol v rámci 12 mesiacov aj dodaný určenému odberateľovi. V zdaňovacom období 03/2021 získal odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník a na základe došlej faktúry zaúčtuje nadobudnutie tovaru.

 1. U odberateľa nastáva nadobudnutie tovaru z EÚ – odberateľ je povinný zaúčtovať zDF s využitím automatického účtovania 72, prípadne 72/1. Program automaticky dodávku uvedie v daňovom priznaní DPH na riadkoch (05/06,07/08 a odpočet na riadku 19, ak vznikol nárok na odpočet) a zároveň v kontrolnom výkaze v časti B1.

Nadobudnutie v režime call-off stock je potrebné zaevidovať aj do podrobnej evidencie DPH vytvorenej mimo programu OMEGA. Program automaticky zahrnie daný doklad aj do zostavy Evidencia DPH – zdaniteľné obchody a zostavy Evidencia DPH – odpočítanie dane. Táto zostava však nenahrádza podrobnú evidenciu DPH, ktorej obsahovú náplň v súvislosti s režimom call-off stock určuje nariadenie EÚ. Evidencia v programe OMEGA má slúžiť iba ako podklad pre vytvorenie podrobnej evidencie DPH.

Nový súhrnný výkaz a typy súm pre režim call-off stock sú zapracované od verzie programu OMEGA  23.20.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

undefined-1