Dôchodcovia a odvody

Poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov, ktoré zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia. Rozdielna výška odvodového zaťaženia závisí od poberania konkrétneho typu dôchodku.

Ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku v jeho Personalistike na karte Dôchodky a invalidita vyberiete dôchodok 1) starobný dôchodok.

 

 

Aké odvody sa neplatia pri poberaní starobného dôchodku?

Miera invalidity, ktorá bola zamestnancovi priznaná, má rozdielny dopad na platenie odvodov. Z hľadiska výpočtu odvodov sa rozlišuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť medzi 40 – 70 % a viac ako 70 %.

V prípade, ak zamestnanec má zdravotné obmedzenie v rozmedzí medzi 40 až 70 %, na karte Dôchodky a invalidita zaevidujete 3) invalidný dôchodok – invalidita 40-70 %. Program automaticky prenesie tento údaj aj na záložku Zdravotné obmedzenia.

 

Aké poistné sa neplatí, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu 40 – 70 %?

Ak zamestnanec stratil schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou o viac ako 70%, je potrebné na karte Dôchodky a invalidita vybrať dôchodok 4) invalidný dôchodok – invalidita nad 70%. Program automaticky prenesie tento údaj aj na záložku Zdravotné obmedzenia.

Aké odvody sa neplatia, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %?

Pri evidovaní dôchodku, je veľmi dôležité vybrať správny dôchodok. Nesprávny výber dôchodku môže spôsobiť, že zamestnancovi nebude správne vypočítaná mzda. Napr. ak vyberiete jednu z možností:

  • dovŕšenie dôchodkového veku
  • žiadosť o invalidný dôchodok
  • žiadosť o starobný dôchodok

tak tieto voľby majú vplyv na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Nielen poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov do inštitúcií. Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu Zdravotne ťažko postihnutých občanov, platia polovičné sadzby poistného ZP, t. j. zamestnanec namiesto 4% platí 2% a zamestnávateľ namiesto 10% platí len 5%.

To, že je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Zdravotné obmedzenia.

Použité skratky
DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti
PvN – poistenie v nezamestnanosti
ZP – zdravotné poistenie
NP – nemocenské poistenie
IP – invalidné poistenie

otvorit_v_pdf-png-Nov-16-2023-01-26-02-5792-PM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  22.06.2020