Dokumenty pre kurzarbeit

Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce

Do verzie OLYMP 22.30 sme zapracovali v Olympe vzor Dohody o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o podaní žiadosti o kurzarbeit).

Dokument je možné upraviť podľa vlastných potrieb. Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce u zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Obsah dohody je individuálny a závisí od konkrétnych podmienkach v podniku. Dohoda je prílohou žiadosti.

Dokument sa tlačí iba za zamestnancov zamestnaných na hlavný pracovný pomer.

Po zobrazení dokumentu na obrazovku sa cez tlačidlo „Upraviť zostavu“ prepnete do editora, v ktorom si zostavu upravíte a následne uložíte pod vlastným názvom. Funkcia je na tomto dokumente prístupná vo všetkých zostavách Olympu.

Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit

Od verzie 22.30 nájdete v OLYMPE aj dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit za príslušný mesiac (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit), ktorý slúži ako podklad pre vyhodnotenie, či zamestnanec pracujúci na hlavný pracovný pomer spĺňa podmienky pre vstup do systému kurzarbeit. Údaje na dokumente je možné členiť podľa stredísk.

Zamestnávateľ si vie na základe dokumentu vyhodnotiť splnenie podmienok za jednotlivých zamestnancov v rámci mesiaca resp. týždňa. Na podkladoch sa nachádzajú údaje o zamestnancoch, ktorých hlavný pracovný pomer trval aspoň 1 deň v mesiaci.

Pred tlačou dokumentu je potrebné zadať dátum podania žiadosti o podporu. K tomuto dátumu sa na dokumente uvedú údaje o trvaní pracovného pomeru, zostatku nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roka a konta pracovného času.

Ak na karte Nastavenia dokumentu označíte voľbu Bez vyňatia z PP, v zozname zamestnancov sa neuvedú zamestnanci, ktorí sú počas celého zvoleného obdobia vo vyňatí. Do celkového počtu zamestnancov sa zamestnanci vo vyňatí započítavajú.

 

V stĺpci Počet hodín na prekážke sa po týždňoch uvádzajú hodiny prekážok zadané zložkami mzdy:

  • 331 – prekážky v práci v krízovej situácii,
  • 333 – prekážky v práci – zlá poveternostná situácia,
  • 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce,

a tiež zložkami mzdy s označenou voľbou “vonkajší faktor”:

  • 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa,
  • 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka,
  • 337 – prekážky v práci platené tarifou.

Aby program vyplnil počet hodín na prekážke v jednotlivých týždňoch, je potrebné, aby ste vo výplate v zložke mzdy 331, 333, 336 prípadne v zložke mzdy 330, 335 a 337 s označenou voľbou „vonkajší faktor“ označili v kalendári v jednotlivých dňoch počet hodín na prekážke.

 

Na dokumente sa vyhodnocujú nasledovné podmienky:

– HPP trval najmenej 1 mesiac,

– zamestnanec vyčerpal dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,

– zamestnanec má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času,

– zamestnanec bol aspoň v jednom týždni na prekážkach najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času.

Následne sa vyhodnocuje, či je zamestnávateľ v čase skrátenej práce, t. j. ak je najmenej 1/3 zamestnancov na prekážkach z dôvodu vonkajšieho faktora v rozsahu minimálne 10% ustanoveného týždenného pracovného času.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.04.2022