Dolamovanie hornín - výkop bez použitia trhaviny

Pri výkopoch v horninách triedy 5, 6 a 7 (ťažko ťažiteľné v zmysle STN 73 3050) sa často stretávame s prípadom, že nie je možné použiť trhavinu pre rozpojenie horniny. Hlavne pre tento prípad slúžia v cenníku 800-1 Zemné práce položky prác pre dolamovanie.

 

V úvode tohto cenníka je v bode č. 3115 uvedené: Ak predpisuje projekt ďalej uvedené výkopy na suchu v horninách 5 a 6 a 7 (trhateľných) vykonať bez použitia trhavín, oceňuje sa tento výkop cenami pre dolamovanie podľa tabuľky uvedenej nižšie. V týchto prípadoch sa použijú ceny súborov cien 128 .0-11 Dolamovanie odkopávok a prekopávok alebo 138 .0 -11 Dolamovanie hĺbených výkopov.

Tabuľka pre ocenenie dolamovania

S použitím položiek dolamovania sa môžete stretnúť v projektoch, kde nie je možné použiť trhavinu ako napr.:

  • výkop ryhy v ochrannom pásme, napr. TANAP,
  • výkop jamy, kde je obmedzený alebo stiesnený prístup, napr. v budove.

Na použitie položiek dolamovania často odkazuje aj poznámka k súboru cien jednotlivých položiek výkopov.

 

Príklad odkazu na dolamovanie v poznámke k súboru cien