Dovolenka z minulého roka

S novým rokom vznikne zamestnancom nový nárok na dovolenku za kalendárny rok 2022. Netreba však zabudnúť ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Ako správne zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky?

Nárok na dovolenku

Pre automatické sledovanie a výpočet nároku na dovolenku programom OLYMP odporúčame zadať u zamestnanca v Personalistike na karte Mzdové údaje v časti Dovolenka – ročný nárok. Na základe tohto nastavenia program na začiatku pracovného pomeru uvádza za každých 21 odpracovaných dní nárok 1/12 celkového ročného nároku, plný ročný nárok uvedie až po odpracovaní 60 dní. Tento postup sa uplatní v prípade, že zamestnanec nastúpil v aktuálnom roku a neodpracoval 60 dní od začiatku pracovného pomeru, alebo ak v aktuálnom roku bude pracovný pomer ukončovať. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer na dobu neurčitú trvá od minulého roka, program automaticky uvedie novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky, ale očakáva manuálne zadanie užívateľom. Znamená to, že je potrebné pridávať dovolenkový nárok manuálne existujúcemu zamestnancovi vždy na začiatku roka alebo pri evidencii nového zamestnanca.

Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý zobrazuje iba nárok zamestnanca na dovolenku k danému mesiacu. V praxi teda uvádza program skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru.   

Dodatková dovolenka sa zohľadní v nároku na dovolenku alikvotnou čiastkou, za každých 21 odpracovaných dní sa do nároku pripočíta 1/12 dodatkovej dovolenky zadanej v hlavnom pracovnom pomere na karte Ďalšie náležitosti zmluvy.

Prenos dovolenky

Zamestnancom, ktorí si k 31. 12. 2021 nevyčerpali dovolenku z roku 2021, sa zostatok tejto dovolenky prenesie do januára 2022 do poľa Predošlá.

Nevyčerpanú dovolenku staršiu ako dva roky program Olymp prenesie do ďalšieho roka len zamestnancom, ktorí čerpali materskú alebo rodičovskú dovolenku, boli dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie alebo odbornej funkcie, alebo boli dočasne práceneschopní pre chorobu alebo úraz a nemohli si vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v mesiaci január 2022 cez Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky s označením voľby „S prenosom zostatku z predošlého roku.“ Túto funkciu odporúčame použiť až po spracovaní miezd za december v odomknutom mesiaci január. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roku. Prepočet dovolenky je možné spustiť buď pre všetkých zamestnancov alebo len pre zvolenú skupinu zamestnancov zadaných v Personalistike (aktuálny riadok, zobrazení alebo označení zamestnanci).

 

tlačidlo pdf-png-Nov-13-2023-09-40-50-5701-AM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                                                                                       21.01.2022