Evidencia jázd a jej funkcie

Uplatnenie daňových výdavkov

Právnická osoba si môže uplatňovať výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky 3 spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník sa môže rozhodnúť vybrať si ten spôsob, ktorý je pre neho najvhodnejší.

Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania podľa tohto ustanovenia. Pri všetkých troch možnostiach je však daňovník povinný preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Pri určení daňových výdavkov na PHL rozlišujeme 3 spôsoby uplatňovania výdavkov na spotrebu PHL:

1.      Uplatňovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL na základe paušálnych výdavkov sa môžu výdavky uplatniť do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie, podľa primeraného počtu najazdených kilometrov a stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Nemusí sa viesť kniha jázd a prepočítavať spotreba PHL.

  • Do daňových výdavkov môžeme uplatniť výdavky len do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné ZO.
  • Celkový počet najazdených kilometrov nameraných podľa stavu tachometra musí byť primeraný.
  • Primeranosť môže správca dane kontrolovať a overiť si aj správnosť vykazovanej spotreby PHL. Kontrolovať môže počet najazdených kilometrov a porovnávať, či zodpovedá nákupu PHL, ktorý daňovník uviedol.

2.      Uplatňovanie výdavkov na základe dokladov o nákupe PHL

Pri tomto spôsobe sa výdavok uplatňuje najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému prevádzky vozidiel – navigačných systémov. Daňovník preukazuje výdavky dokladmi o nákupe PHL, evidenciou jázd a spotrebou PHL z navigačných systémov.

3.   Uplatňovanie výdavkov na základe spotreby uvedenej v Osvedčení o evidencii vozidla alebo v Technickom preukaze

V tomto prípade sa výdavky na spotrebované PHL zahrnú do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v Osvedčení o evidencii vozidla alebo v Technickom preukaze. Je potrebné viesť podrobnú evidenciu- Knihu jázd.

Funkcie v evidencii jázd

V programe OMEGA zaevidujeme jazdy cez menu Evidencia – Jazdy.

Táto evidencia obsahuje prehľad všetkých jázd. V záložke Upresni si vieme vyfiltrovať, pre ktoré auto chceme zobraziť jazdy a pomocou záložky Funkcie vykonáme uzávierku jázd.

Zadanie štandardnej jazdy

Novú jazdu vytvoríme cez bunku Pridaj. V prípade, že sa nám pravidelne opakujú jednotlivé jazdy, môžeme si ich prednastaviť v zozname štandardných jázd zakliknutím lupky.

Dostaneme sa do formulára Výber Trasy, kde si cez voľbu Pridaj vytvoríme štandardnú jazdu.

Zadefinujeme si často opakujúce sa údaje, ktoré pravidelne vypĺňame v jazde napr. osobu, rovnaký účel, čas odchodu alebo príchodu, rovnaké medzizastávky a pod. Štandardných jázd si môžeme vytvoriť ľubovoľný počet. Pri výbere jazdy a stlačení tlačidla Použiť sa nám automaticky vyplnia všetky polia, ktoré sme si na jazde prednastavili.

Do jazdy už len doplníme ostatné údaje, ktoré neboli zadefinované a uložíme cez voľbu Ok.

 

Automatická kontrola tachometra

Túto funkciu nájdeme pod záložkou Funkcie v menu Evidencia – Jazdy.

Voľbu si ponecháme zapnutú v prípade, že pri jednotlivých jazdách zadávame len počet ubehnutých kilometrov a nevypĺňame pole Tachometer. Po uložení jazdy program automaticky doplní stav Tachometra.

V prípade, že túto voľbu nebudeme mať zapnutú, tachometer automaticky usporiadame pomocou tlačidla Okamžite. Túto funkciu je možné použiť len na konkrétne auto, ktoré vyberieme v záložke Upresni.

Pomocný formulár pre zadanie vzdialenosti

Ak nepoznáme vzdialenosti medzi slovenskými mestami, pomôže nám funkcia pre výpočet vzdialenosti. Nájdeme ju v jazde v časti Počet ubehnutých kilometrov po stlačení tlačidla lupa.

V databáze vzdialeností sú uvedené len vzdialenosti medzi slovenskými mestami a obcami.

 

Vo formulári Vzdialenosti sú zoradené mestá pod sebou, tak ako sú zadané na jazde: Štart, Miesto rokovania a Cieľ.