Evidovanie výsledkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v OLYMPE

Aj tento rok zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) za predchádzajúci rok za svojich poistencov najneskôr do 30. septembra 2023. Ako vysporiadate preplatky alebo nedoplatky z RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa v mzdách zamestnancov?

Pridanie zložky mzdy Z20 – zúčtovanie zdravotného poistenia

Zložku mzdy Z20zúčtovanie zdravotného poistenia použijete iba v prípade preplatku za zamestnanca.

Pridáte ju priamo do vygenerovanej mzdy na záložke Zložky mzdy cez Pridaj. Do poľa Čiastka uvediete kladnú sumu preplatku a pridanú zložku mzdy potvrdíte cez Ok.

Pridanie zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia

Zrážku zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade:

  • nedoplatku zamestnanca,
  • nedoplatku zamestnávateľa,
  • preplatku zamestnávateľa.

Zrážku pridáte vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky cez Pridaj. Vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia, z číselníka prenesiete zdravotnú poisťovňu, v ktorej bol zamestnanec poistený v minulom roku a doplníte pole Čiastka.

Záporné číslo zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu.

Kladné číslo zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

Zobrazenie nedoplatkov v prevodnom príkaze

Výsledok RZZP program Olymp nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do zdravotnej poisťovne.  Ak je celkový výsledok RZZP za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program automaticky pri generovaní prevodného príkazu vytvorí samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V nej je potrebné upraviť Variabilný symbol na číslo Výkazu nedoplatkov obdržaných zo zdravotnej poisťovne.

Zobrazenie výsledkov RZZP v tlačovej zostave

Na kontrolu nedoplatkov a preplatkov z RZZP zadaných v mzde zložkou mzdy Z20 – zúčtovanie zdravotného poistenia alebo zrážkou zúčtovanie zdravotného poistenia môžete využiť dokument Vysporiadanie ročného zúčtovania ZP v mzdách, ktorý nájdete cez menu Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Zdravotného poistenia. Po označení voľby Členiť podľa zdravotnej poisťovne sa výsledky RZZP rozčlenia podľa zdravotnej poisťovne. Kladné čiastky predstavujú preplatok a záporné čiastky nedoplatok.

Preplatok resp. nedoplatok z RZZP v sume do 4,99 € (vrátane) sa považuje za vysporiadaný. Zdravotné poisťovne takýto preplatok nevracajú a ani zamestnávateľ nemá povinnosť  takýto nedoplatok zraziť a odviesť zdravotnej poisťovni.

Zamestnávateľ môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky proti výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasné stanovisko k oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania. Zamestnávateľ je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok z ročného zúčtovania v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    04.09.2023