Faktúra pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ (systém OSS platný od júla 2021)

Od júla 2021 platia nové podmienky pre:

Predaj tovaru na diaľku na území EÚ (bývalý zásielkový predaj) – ide o dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom (alebo na jeho účet – zvyčajne kuriérom) z jedného členského štátu do druhého členského štátu pre osobu, ktorá nemá pridelené IČ DPH (napr. občan).

Dodanie služby s miestom dodania v iných členských štátoch EÚ podľa § 16 zákona o DPH – pre nezdaniteľné osoby (napr. občanov). To znamená, že nepôjde už iba o dodanie digitálnych služieb ako pri MOSS systéme, ale aj o dodávky stavebných prác, dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov, kultúrne, vzdelávacie, zábavné služby, výstavy, preprava tovaru, práce na hnuteľnom majetku a iné služby uvedené v § 16 zákona o DPH.

Určité domáce dodanie tovaru na území EÚ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o DPH. Ide o predaj tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou z tretieho štátu pre občanov, ale prostredníctvom zdaniteľných osôb, ktoré uľahčujú tento predaj v tuzemsku.

Ak celková hodnota dodaných tovarov predávaných na diaľku + celková hodnota digitálnych služieb, t. j. elektronické SLUŽBY, telekomunikačné  služby,  služby rozhlasového a televízneho vysielania, poskytnutých do iného členského štátu osobám bez prideleného IČ DPH za predchádzajúci alebo práve prebiehajúci kalendárny rok presiahne sumu 10 000 eur bez dane, za miesto dodania sa považuje štát príjemcu tovaru alebo služby, v dôsledku čoho sa menia pravidlá fakturácie aj pre vás ako dodávateľa tovaru/služby.

V tomto prípade máte nasledovné možnosti:

 1. Ako zdaniteľná osoba sa zaregistrujete v štáte príjemcu tovaru/služby. Faktúru vystavíte s takou sadzbou DPH a s takými náležitosťami faktúry, aké sú platné pre legislatívu daného štátu. Následne v každom štáte odovzdáte DP k DPH a zaplatíte daň. Uvedená možnosť je administratívne náročná, pretože je potrebné sa registrovať v každom jednom štáte, do ktorého uskutočňujete dodanie pre nezdaniteľnú osobu.
 2. Ako zdaniteľná osoba so sídlom v SR využijete dobrovoľnú registráciu do systému – One Stop Shop (OSS) = registrácia v jednom členskom štáte.

  Slovenská republika bude pre vás ako dodávateľa členským štátom identifikácie, čo znamená, že za všetky dodania, ktoré uskutočníte v rámci OSS systému, podáte v SR jedno osobitné daňové priznanie a zaplatíte DPH. Daňový úrad následne platbu prerozdelí podľa jednotlivých členských štátov spotreby. Členský štát spotreby je štát, kde je miesto dodania jednotlivých tovarov alebo služieb.

Faktúru vystavíte so sadzbou DPH platnou v príslušnom členskom štáte. Faktúry vystavené v režime OSS vstupujú iba do osobitného DP k DPH, nevstupujú do bežného daňového priznania, kontrolného ani súhrnného výkazu DPH.

Vzhľadom na to, že v daňovom priznaní OSS je potrebné rozlišovať, či ide o dodanie tovaru alebo služby, odporúčame Vám vytvoriť samostatný číselný rad pre faktúry za predaj tovaru na diaľku a samostatný číselný rad pre faktúry za dodanie služieb. Nové číselné rady pre faktúry OSS vytvoríte cez Firma - Nastavenia - Číslovanie dokladov.

 

Vystavenie faktúry slovenským platiteľom DPH, ktorý využil systém OSS

Dňa 8. 6. 2022 ste ako platiteľ DPH so sídlom v SR, ktorý sa po presiahnutí limitu 10 000 eur bez dane dobrovoľne zaregistroval do systému OSS, vystavili faktúru českému občanovi za tovar v sume 11 000 eur, ktorý bol prepravený kuriérom z tuzemska do Českej republiky.

Cez Obchod – Faktúry pridajte nový doklad,

 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ OSS – §68b
 • v poli Sadzba DPH doplňte sadzbu DPH, ktorá je platná v danom štáte (Česko=21 % DPH),
 • pre väčší prehľad vo faktúrach odporúčame vyplniť aj Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky tlačidlom Pridaj doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo a stĺpec peňažného denníka,
 • prednastavenú sadzbu DPH a riadok DPH – N – nemeňte,
 • položku a následne celú faktúru uložte. 

V programe môžete vystaviť  faktúru s akoukoľvek sadzbou DPH platnou v príslušnom štáte EÚ.

Vystavenú faktúru vytlačte cez štandardnú tlačovú zostavu. Vo výstupnej zostave bude suma faktúry rozpočítaná na základ a DPH presne podľa sadzby DPH, ktorá je platná v štáte odberateľa (podľa % DPH, ktoré ste uviedli v poli Sadzba DPH).

Vzhľadom na to, že program ALFA plus nepodporuje export osobitného daňového priznania pre systém OSS, je potrebné podklad pre jeho vyplnenie vytvoriť  ručne.

 

Osobitné DP DPH obsahuje tieto údaje v mene eur:

 • celkovú hodnotu tovarov a služieb bez dane dodaných v zdaňovacom období,
 • sadzbu dane a výšku dane pre každú sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby (zákazníka),
 • celkovú výšku splatnej dane, pričom obsahuje aj dodania tovaru alebo služieb, pri ktorých sa poskytuje služba alebo sa odosiela/prepravuje tovar z iných členských štátov, ako je dodávateľ usadený a identifikovaný pre OSS.

V prípade cudzej meny sa pre účely daňového priznania použije kurz ECB alebo NBS platný posledný deň príslušného Q. alebo nasledujúci deň, ak nebol posledný deň Q. tento kurz vyhlásený.

 

Podklad k vyplneniu daňového priznania vytvoríte priamo cez Obchod – Faktúry nasledovne:

Po vstupe do faktúr, kliknite na záložku Filter v hornej časti evidencie a zapnite používanie Rýchleho filtra (prázdny riadok, ktorý slúži na vyhľadávanie). Následne kliknite v zozname faktúr pravým tlačidlom myši a cez možnosť Výber stĺpcov – zapnite používanie stĺpca Odberateľ štát a Sadzba DPH (§ 68).

 

Vyfiltrovaním faktúr za:

 • zvolené obdobie,
 • za konkrétny číselný rad (samostatne pre tovary a samostatne pre služby),
 • za vybraný štát odberateľa, 
 • za použitú sadzbu DPH (základná alebo znížená),

získate celkovú hodnotu tovarov alebo služieb (tovary a služby sa uvádzajú v DP za príslušné zdaňovacie obdobie osobitne) dodaných do konkrétneho štátu EÚ vrátane sadzby dane platnej v štáte odberateľa.

 

Sumu základu a DPH pre jednotlivé dodania (faktúry) je nutné do podkladu pre vytvorenie daňového priznania uviesť ručne podľa vytlačených faktúr, keďže v programe sú faktúry vystavené a zaevidované v N-sadzbe DPH.

Pre vytvorenie podkladu odporúčame vyfiltrované záznamy podľa vyššie uvedeného postupu cez pravé tlačidlo myši vyexportovať do excelovského súboru.

V excelovskom súbore si následne doplňte ďalšie potrebné stĺpce, do ktorých uveďte základ a DPH jednotlivých dodaní podľa vytlačených faktúr. Zároveň si doplňte súčtové riadky pre základ a DPH tak, aby ste získali podklad pre vyplnenie DP v systéme OSS. Takto vytvorený podklad si odložte.

Rovnakým postupom by ste si vyfiltrovali a upravili zoznam faktúr aj pre inú sadzbu DPH daného štátu, pre služby, príp. pre iné štáty, do ktorých boli uskutočnené dodania tovarov alebo služieb.

Daňové priznanie je potrebné podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva, a to aj vtedy, ak nebol dodaný tovar na diaľku alebo služba, na ktorú sa vzťahuje OSS. Do tohto dňa musí byť vypočítaná daň aj zaplatená. Ak lehota na podanie DP pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa neposúva.