Finančný príspevok na stravovanie u nových zamestnancov

Nastúpil k vám nový zamestnanec a chystáte sa mu vyplatiť finančný príspevok na stravovanie? Pripravili sme krátky príklad aj s návodom, ako jednoducho nastavíte finančný príspevok u nových zamestnancov tak, aby im bol vyplatený vopred.

Zamestnanec do práce nastúpi 1. 7. 2022 a rozhodne sa pre finančný príspevok. Vo firme sa finančný príspevok poskytuje prostredníctvom mzdy, s použitím voľby 2. nasledujúci mesiac a odpočítaním neodpracovaných dní za aktuálny mesiac. Výška finančného príspevku je 2,60 eura na deň. Zo sociálneho fondu prispieva zamestnávateľ 0,50 eura na deň. Finančný príspevok na mesiac júl a august zamestnanec dostane v hotovosti pri nástupe.

 

Pred spracovaním miezd za júl 2022 v Personalistike zamestnanca zaevidujete na karte Zložky mzdy zložku 979 – finančný príspevok na stravu s platnosťou od 07/2022 s tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie od zamestnávateľa 2,60 eura na deň.

Nárok zvolíte 2. nasledujúci mesiac a označíte pole odpočítať neodprac. dni za mesiac – aktuálny (zamestnávateľ sa rozhodol krátiť nárok o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca).

Rovnakým spôsobom zaevidujete aj zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Zamestnávateľ zo sociálneho fondu prispieva sumou 0,50 eura na deň.

Vo firme je výplatný termín 15. deň nasledujúceho mesiaca. Týmto spôsobom je zabezpečené, že finančný príspevok na stravu na mesiac september bude vyplatený vopred. Príspevky na júl 2022 poskytnete pri nástupe na celý mesiac v hotovosti. Rovnako vyplatíte zamestnancovi aj finančný príspevok na mesiac august 2022, tzn. v hotovosti alebo na bankový účet zamestnanca. Takto zabezpečíte, že aj finančný príspevok na júl a august bude poskytnutý vopred.

V mzde za júl 2022 budú uvedené až 3 finančné príspevky. Finančný príspevok, ktorý ste si pridali v Personalistike s nárokom 2. nasledujúci mesiac, tzn. finančný príspevok poskytnutý na mesiac september a tiež finančný príspevok na mesiac júl a august poskytnutý v hotovosti príp. na bankový účet zamestnanca.

Finančný príspevok na stravu a tiež finančný príspevok na stravu zo SF na mesiac september prenesie program automaticky do mzdy z Personalistiky.

Finančný príspevok poskytnutý na mesiac júl pridáte do mzdy ďalšou zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu, do tarify uvediete 2,60 eura na deň a následne označíte voľbu Vyplatené mimo miezd. V časti nárok zvolíte voľbu predpokladaný, ale voľbu odpočítať neodpracované dni za mesiac neoznačíte.

Rovnakým spôsobom zadáte aj zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.

Podobne postupujete aj pri finančnom príspevku poskytnutom na mesiac august 2022. V ďalšej zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu uvediete tarifu 2,60 eura na deň, označíte voľbu Vyplatené mimo miezd a v časti nárok zvolíte nasledujúci mesiac. Voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac opäť neoznačujete.

Rovnakým spôsobom zadáte aj zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.

Finančný príspevok na júl a august boli vyplatené v hotovosti a vo výplate sú len evidenčne, t. j. neovplyvnia čistú mzdu zamestnanca.

Zamestnanec bude mať v mzde za 07/2022 zúčtovaný 3x finančný príspevok na stravu a 3x finančný príspevok na stravu zo SF. Do poľa Popis na zložke mzdy môžete doplniť mesiac, na ktorý sa príspevok vypláca.  Popis sa zobrazuje na Výplatnej páske – Výpis zložiek, Výplatnej páske – Tajný formát a Výplatnej páske – Farebný formát.

Ak do zložky mzdy neuvediete obdobie, pred tlačou týchto typov výplatných pások označte v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu voľbu Uviesť obdobie k FP na stravu. Program obdobie prenesie podľa nastavení zložky mzdy.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   19.07.2022