Inventarizácia majetku a záväzkov

Pred uzatvorením účtovných kníh musí účtovná jednotka vykonať podľa zákona o účtovníctve inventarizáciu majetku a záväzkov. Pomocou nej overíme, či máme účtovný stav majetku a záväzkov zhodný so skutočným stavom. V programe OMEGA sa inventarizácia nachádza v hlavnom menu Prehľady – Inventarizácia majetku a záväzkov.

Inventarizácia môže byť:

  • riadna inventarizácia – vytvára sa ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná závierka (zväčša k 31. 12.),
  • mimoriadna inventarizácia – vytvárame ju napríklad ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia organizácie, pri likvidácii alebo inej organizačnej zmene.

Formulár inventarizácie majetku a záväzkov

1. V záložke Texty sa vypĺňajú dátumové polia týkajúce sa inventarizácie, informácie o zložení inventarizačnej komisie a ich vyjadrenia k prípadným inventarizačným rozdielom, ktoré boli inventarizáciou zistené. Dôležitý je správny výber mesiaca, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva. Podľa neho sa načítavajú zostatky do inventarizačného zápisu.

2. Záložka Položky sa skladá z dvoch častí:

  • ľavú časť tvoria účty z účtovej osnovy, ktoré majú ku koncu roka účtovný zostatok,
  • na pravej strane sa vypĺňajú informácie o tom, z čoho sa zostatok daného účtu skladá.

Údaje do jednotlivých položiek môžeme doplniť cez voľbu Pridaj z účtovníctva, príp. pri saldokontných účtoch Naplň zo saldokonta.

Cez tlačidlo Možnosti v spodnej časti formulára môžeme hromadne položkám naplniť stavy podľa hlavnej knihy, označiť za dokončené/nedokončené, prípadne vyčistiť.

 

3. Záložka Záver inventarizácie obsahuje jednoduché textové pole, v ktorom uvádzame informácie o výsledku vykonanej inventarizácie.

4. Posledná záložka Príkaz na vykonanie slúži na úvodný a záverečný text príkazu.

Vyplnenú a dokončenú inventarizáciu vytlačíme cez voľbu Tlač, kde si môžeme vybrať zo zoznamu tlačových zostáv:

  • Inventarizačný zápis podrobný.
  • Inventarizačný zápis sumárny.
  • Príkaz na vykonanie inventarizácie.

Najčastejšie chyby

Ak sa účtovný stav nezhoduje s evidenčným, položka získa príznak červeného výkričníka, tzn. bude chybne zadaná. Najčastejšie dôvody chybne zadanej položky:

  • Nesprávne zadaný mesiac, ku ktorému inventarizáciu vykonávame – skontrolujeme v záložke Texty.
  • Dodatočne zaevidované doklady – údaje v inventarizácii sa automaticky neaktualizujú. Cez tlačidlo Možnosti si však môžeme dať nanovo Naplniť stavy z hlavnej knihy.
  • Nevybrali sme všetky doklady – pri výbere dokladov pomocou voľby Pridaj z účtovníctva/Naplň zo saldokonta sa zobrazí formulár na výber dokladov. Do Inventarizácie je potrebné preniesť hodnotu za všetky zobrazené doklady. Aby sme vybrali všetky doklady, použijeme voľbu Možnosti – Vybrať zobrazené doklady.

Ak sa napriek tomu skutočný stav nezhoduje s účtovným overíme, ktorý stav je správny. Napr. pri účte 211 (pokladnica) najskôr zistíme, v ktorom období vznikol rozdiel a následne si za vybrané obdobie vytlačíme Knihu analytickej evidencie za konkrétny analytický účet 211 a porovnáme ju na Pokladničnú knihu.