Je možné vystavené faktúry z OMEGY naimportovať do ALFY plus?

V programe Omega export vystavených faktúr vytvorte nasledovne:

 • v programe vyberte Firma – Export v časti Formát exportu zakliknite Export do textového súboru,
 • v poli Výstupný súbor vyberte vytvorený textový dokument kliknutím na lupku (napr. pracovná plocha),
 • v poli Čo exportovať vyberte Fakturácia,
 • v časti Fakturácia vyberte čo má byť exportované,
 • kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazenú otázku „Skutočne chcete exportovať (všetko)“, potvrďte tlačidlom Áno,
 • informáciu o ukončení exportu potvrďte tlačidlom OK.

V programe Alfa plus naimportujte faktúry nasledovne:

 • v programe vyberte Evidencie – Pohľadávky,
 • v spodnej časti kliknite na tlačidlo Import dokladov a vyberte Import faktúr z Omegy.
 • V zobrazenom formulári v časti Umiestnenie importného súboru kliknutím na žltú ikonu vyberte cestu k exportnému súboru txt (napr. pracovná plocha),
 • voľba Importované pohľadávky označiť farbou je automaticky zakliknutá. Vyberte farbu, akou budú importované pohľadávky označené. V časti Pohľadávky zapísať do stĺpca PD vyberte konkrétny stĺpec PD. Potvrďte Ďalej.
 • Po dokončení importu sa zobrazí oznam o počte úspešné naimportovaných pohľadávok a informácia o vykonaní kontroly riadkov DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči,
 • v evidencii pohľadávok budú naimportované pohľadávky označené žltou farbou.

V prípade, ak po importe pohľadávok nie je vyplnený predmet fakturácie je potrebné tento údaj skontrolovať v Omege. Cez Oprav vstúpte na konkrétny faktúru a údaj skontrolujte v časti Texty – Predmet fakturácie.

 • Automatický zápis importovaných pohľadávok do evidencie DPH vykonajte kliknutím na tlačidlo Zapíš do DPH,
 • v zobrazenom formulári vyberte farbu naimportovaných pohľadávok a kliknite na Zapíš označené. Po dokončení zápisu do evidencie DPH bude zobrazený oznam o počte zapísaných záznamov, ktorý uložte. Upozornenie o kontrole evidencie DPH a kontrolného výkazu potvrďte OK.
 • Údaje o doplnených oddieloch kontrolného výkazu skontrolujte cez Evidencie – DPH.