Kniha jázd - vlastné auto

Po zaevidovaní všetkých jázd je možné vytlačiť Knihu jázd. Tá sa generuje na základe uzávierky za dané auto cez Firma – Uzávierka – Jázd. V záložke Upresni vyberieme konkrétne auto a následne cez Pridaj vytvoríme uzávierku.

V prípade, že v záložke Upresni nebude vybraté konkrétne auto, voľba Pridaj nebude prístupná a teda nebude možné vytvoriť uzávierku.

 

V zobrazenom formulári – Pridávanie uzávierky jázd je potrebné definovať:

  • Dátum platnosti od: program automaticky vyplní dátum (nasledujúci deň po poslednej uzávierke).
  • Dátum platnosti do: je potrebné zadať ručne, ku ktorému dňu sa má uzávierka vykonať. Uzávierku je možné vykonávať v ľubovoľnej perióde podľa potrieb účtovnej jednotky, minimálne však na konci účtovného obdobia.
  • V nádrži ostalo: po kliknutí na lupu, program automaticky doplní stav v litroch (podľa normovanej spotreby) vypočítanej nasledovne:

Počiatočný stav v nádrži + čerpanie – (priemerná spotreba/100 * počet ubehnutých km)

Uvedený údaj je možné zadať ručne, podľa skutočného stavu PHL v nádrži v čase uzávierky.

  • Počiatočný stav: je zobrazený stav nádrže na začiatku uzatváraného obdobia, totožný s konečným stavom predchádzajúcej uzávierky, alebo s počiatočným stavom PHL v číselníku áut.

Obidve hodnoty program zobrazí aj v eurách, pričom stavy v litroch sú vynásobené priemernou cenou PHL (z počiatočného stavu v číselníku áut, prípadne z cien v jednotlivých jazdách v časti PHL – Čerpanie).

Zamestnanec sa za mesiac máj zúčastnil na dvoch pracovných cestách, pričom použil vlastné motorové vozidlo. Ako sa bude počítať náhrada za použitie súkromného motorového vozidla a náhrada za PHL?

 

1. Náhrada za použitie súkromného motorového vozidla (Paušálna náhrada )

 Vypočítame ju ako Počet ubehnutých kilometrov x Suma základnej náhrady za km v eurách (839 x 0,193 = 161,64 eur)

2. Náhrada za spotrebovanú PHL

Vypočítame ju ako Normovaná spotreba x Cena PHL

Normovaná spotreba = súčin ubehnutých kilometrov v evidencii jázd a spotreby PHL uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze vozidla (Číselník – Autá – záložka Spotreba). 

V príklade sú zaevidované v danom období 2 jazdy:

  1. Jazda
  • Cena EUR/liter = 1,398
  • V číselníku áut je zadaná v nastaveniach spotreba: kombinovaná 7 L/100 km

Náhrada za PHL v tejto jazde sa skladá z:

Normovaná spotreba:

Náhrada za PHL: 27,86 x 1,398 (cena tankovania) = 38,948, t. j. 38,95 eur. Táto hodnota sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

 

  1. Jazda
  • Cena EUR/liter = 1,398
  • V nastavení auta je zadaná spotreba: mimo mesta 9 L/ 100 km, v meste 6 L/ 100 km

Náhrada za PHL sa v tejto jazde skladá:

Normovaná spotreba:

Náhrada za PHL: 39,06 x 1,398 (cena tankovania) = 54,605, t. j. 54,61 eur. Táto hodnota sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Po vytvorení uzávierky vytlačíme zostavu Kniha jázd – vlastné vozidlo, ktorú môžeme použiť ako podklad pre účtovanie náhrad za použitie motorového vozidla za dané obdobie. 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

 

undefined-1