Mikrodaňovník

V zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1. 1. 2021 môže daňovník prvýkrát nadobudnúť postavenie mikrodaňovníka.

Mikrodaňovníkom je daňovník (fyzická osoba), ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu stanovenú na účely registrácie na DPH, t. j. 49 790 eur a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur.

Mikrodaňovníkom nie je daňovník:

 • ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za dané zdaňovacie obdobie (tzn. blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt),
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka FO, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

 

Overenie, či daňovník spĺňa podmienky statusu mikrodaňovníka, sa vykoná ku koncu zdaňovacieho obdobia. Ak je daňovník v jednom zdaňovacom období mikrodaňovníkom, ale v nasledujúcom období už prekročí hranicu zdaniteľných príjmov 49 790 eur, stráca v tomto zdaňovacom období status mikrodaňovníka.

Daňové zvýhodnenia mikrodaňovníka:

1. Zvýhodnený režim odpočtu daňovej straty až do výšky 100% základu dane počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Prvýkrát môže mikrodaňovník zvýhodnený odpočet uplatniť v DPPO za rok 2022 na stratu vykázanú v roku 2021.
2. Výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku zaradeného do užívania/obchodného majetku v odpisovej skupine 0 až 4 v čase, kedy bol mikrodaňovníkom, § 26 ods. 12 ZDP.

 • Mikrodaňovník zaradí majetok do odpisovej skupiny a sám si určí výšku daňového odpisu maximálne do výšky vstupnej ceny. Tzn. v rámci daňovej optimalizácie si určí ľubovoľnú výšku daňového odpisu a nemá povinnosť uplatniť rovnomerný alebo zrýchlený odpis podľa § 27 a 28 ZDP. Z uvedeného vyplýva, že majetok môže daňovo plne odpísať aj v prvom roku odpisovania. Uvedené platí na hmotný majetok v odpisovej skupine 0 až 4 okrem osobných automobilov (KP 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, tieto automobily má povinnosť odpisovať rovnomerne podľa § 27 ZDP.
 • Zvýhodnené odpisovanie použije mikrodaňovník na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021, § 52zzb ods. 3 ZDP.
 •  Zvýhodnené odpisovanie sa môže použiť na tom hmotnom majetku, ktorý je zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol mikrodaňovníkom.
 •  Ak je daňovník v zdaňovacom období 2022 mikrodaňovníkom, na majetku zaradenom do užívania do 31. 12. 2020, pokračuje v štandardnom rovnomernom/zrýchlenom odpisovaní podľa § 27 alebo § 28 ZDP.
 • Mikrodaňovník zaradí majetok do odpisovej skupiny a sám si určí výšku daňového odpisu maximálne do výšky vstupnej ceny. Tzn. v rámci daňovej optimalizácie si určí ľubovoľnú výšku daňového odpisu a nemá povinnosť uplatniť rovnomerný alebo zrýchlený odpis podľa § 27 a 28 ZDP. Z uvedeného vyplýva, že majetok môže daňovo plne odpísať aj v prvom roku odpisovania. Uvedené platí na hmotný majetok v odpisovej skupine 0 až 4 okrem osobných automobilov (KP 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, tieto automobily má povinnosť odpisovať rovnomerne podľa § 27 ZDP.
 • Zvýhodnené odpisovanie použije mikrodaňovník na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021, § 52zzb ods. 3 ZDP.
 •  Zvýhodnené odpisovanie sa môže použiť na tom hmotnom majetku, ktorý je zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol mikrodaňovníkom.
 • Ak je daňovník v zdaňovacom období 2022 mikrodaňovníkom, na majetku zaradenom do užívania do 31. 12. 2020, pokračuje v štandardnom rovnomernom/zrýchlenom odpisovaní podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

3. Pri prenajímanom dlhodobom majetku v odpisovej skupine 0 až 4 nemá mikrodaňovník povinnosť limitovať výšku odpisu maximálne do výšky výnosov/príjmov z prenájmu, 19 ods. 3 písm. a) ZDP. Uvedené prvykrát uplatní mikrodaňovník pri hmotnom majetku nadobudnutom najskôr 1. 1. 2021. Tzn. ak daňovník bude v ZO 2022 mikrodaňovníkom na prenajímanom hmotnom majetku nadobudnutom pred 1. 1. 2021, bude naďalej limitovať daňový odpis maximálne do výšky príjmov/ výnosov z prejanájmu.
4. Opravné položky k rizikovým nepremlčaným pohľadávkam vrátane ich príslušenstva zahrnutých do zdaniteľných príjmov uplatní mikrodaňovník v daňových výdavkoch v súlade s účtovníctvom. Účtovné opravné položky sú v plnej sume daňovým výdavkom, § 20 ods. 23 ZDP. Tzn. mikrodaňovník nemá povinnosť postupovať podľa § 20 ods. 14 ZDP, neuplatňuje v daňových výdavkoch opravné položky do výšky stanoveného % v závislosti od doby, ktorá uplynula od splatnosti pohľadávky. Uvedené sa môže použiť na tvorbu OP k pohľadávke a príslušenstvu k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník mikrodaňovníkom.

   

  Daňovník PO spĺňa v zdaňovacom období 2022 podmienky mikrodaňovníka. V marci 2022 obstaral a zaradil do užívania výrobný stroj v obstarávacej cene 5 200 eur. Daňovník zaradil stroj do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ako bude daňovník postupovať v prípade uplatnenia odpisov v roku 2022? Aké budú daňové odpisy stroja v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach ?


  Vzhľadom na to, že daňovník spĺňa podmienky mikrodaňovníka, môže sa sám rozhodnúť, či v zdaňovacom období 2022 uplatní zvýhodnený režim odpisovania alebo použije rovnomernú metódu odpisovania. V ďalších rokoch bude daňovník pokračovať v uplatňovaní rovnaký postup odpisovania, pre aký sa rozhodol v roku zaradenia 2022. Ak bude daňovník uplatňovať zvýhodnený odpis, počas doby odpisovania nesmie prerušiť odpisy.

   

  Daňovník PO spĺňa v zdaňovacom období 2022 podmienky mikrodaňovníka. V zdaňovacom období január 2022 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil v obstarávacej cene 10 000 eur. Daňovník zaradil automobil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ako bude daňovník postupovať v prípade uplatnenia odpisov v roku 2022?


  Vzhľadom na to, že daňovník spĺňa podmienky mikrodaňovníka, môže sa sám rozhodnúť, či v zdaňovacom období 2022 uplatní zvýhodnený režim odpisovania alebo použije rovnomernú metódu odpisovania. Daňovník sa rozhodol pre zvýhodnený režim odpisovania a v zdaňovacom období 2022 odpísal automobil v plnej výške vstupnej ceny 10 000 eur.

   

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

   

  otvorit_v_pdf-png-Sep-28-2023-12-42-37-7410-PM