Nastavenie tlače dokladov fakturácie

Pri tlači dokladov z modulu Fakturácia je možné upraviť vzhľad vybranej zostavy pomocou funkcií, ktoré sa nachádzajú pod tlačidlom Nastavenie v okne Tlač zostavy. Cez tlačidlo Nastavenie… je možné zapnúť napríklad voľby:

  • Tlačiť pečiatku, podpis a logo firmy – vo firemných iniciáloch je možnosť načítať pečiatku, podpis a logo firmy. Podľa tohto nastavenia je pred tlačou možné zapnúť tlač pečiatky, podpisu alebo loga do dokladov fakturácie.
  • Tlačiť predkontačný lístok – je možné zvoliť tlač pre všetky dokumenty alebo len pre posledný v prípade tlače priamo na tlačiareň (min. 2 kópií).
  • Tlačiť v cudzom jazyku – všetky tlačové zostavy fakturácie je možné vytlačiť v cudzom jazyku. Pre tlač štandardnej zostavy v cudzom jazyku je potrebné pod tlačidlom Nastavenie zapnúť túto voľbu.
  • Formát čísel pri tlači – pomocou tejto funkcie je možné v tlačovej zostave nastaviť počet desatinných miest číselných položiek výstupu.
  • Pri tlači zostavy, ktorá v názve obsahuje slovné spojenie „nastaviteľný stĺpec“, je možné cez tlačidlo Nastavenie – Tlačiť stĺpce podľa nastavenia zvoliť, či sa na faktúre bude tlačiť výrobné číslo, cudzí názov, EAN, JKPOV, voľná položka, STN, DIN, BN alebo kód kombinovanej nomenklatúry.

TIP: Uvedené nastavenia sú funkčné individuálne pre práve prihláseného užívateľa. Takto každý užívateľ môže používať rovnakú zostavu s rôznymi nastaveniami pre tlač.