Nastavenie užívateľských prístupov v programe OMEGA

Pre otvorenie databázy a prácu v programe OMEGA si každý užívateľ nastavuje svoje prístupy. Aby sme zabezpečili vyššiu bezpečnosť svojej práce v programe, môžeme databázu chrániť heslom, nie je to však povinné. Nastavenie Prihlasovacieho mena a Hesla môžeme zadať už pri vytváraní novej firmy, teda databázy.

Od verzie programu OMEGA 25.20 je nastavenie hesla pre databázy roku 2022 a vyššie povinné.  Pre databázy účtujúce v hospodárskom roku je heslo povinné od účtovného obdobia 02/2022 a vyššie.

 

Ak sa neskôr rozhodneme zmeniť svoje prístupy do programu OMEGA a sme užívateľom s dostatočnými prístupovými právami, resp. požiadame užívateľa, ktorý je vedený ako správca účtovníctva, zmenu uvedeného nastavenia vykonáme v menu Firma – Užívatelia, prístupové práva.Na svojom užívateľskom prístupe si cez voľbu Oprav aktualizujeme Meno, pod ktorým chceme  do databázy vstupovať. V prípade, že používame pre otvorenie databázy aj heslo, vidíme napravo v časti Heslo hviezdičky. Vymazať ho môžeme potvrdením voľby C (Vymaž heslo).

V prípade, ak využívame Digitálny archív v programe OMEGA, ktorý je prístupný od verzie 25.20, prihlasovacie meno užívateľa sa prenáša do Evidencie účtovných dokladov k priloženým súborom ako jednoznačný identifikačný údaj, kto doklad Pripojil / Archivoval. Z uvedeného dôvodu odporúčame nastaviť ako Prihlasovacie meno užívateľa meno a priezvisko, resp. iba priezvisko.

Pre nastavenie hesla slúži v programe OMEGA funkcia v menu Firma – Zmena užívateľského hesla. V prvom kroku potvrdzujeme svoj záujem o zmenu hesla. Následne zadávame svoje pôvodné heslo. Ak sme ho v kroku predtým vymazali, resp. sme ho predtým nepoužívali, pole pre zadanie pôvodného hesla ostáva prázdne.

V ďalšom  kroku si nastavujeme nové heslo, ktoré je potrebné dvakrát zopakovať. Overuje sa tým správnosť jeho zadávania. Po zmene hesla už pri otváraní databázy používame nové heslo.

Užívateľské nastavenia sa viažu na konkrétnu databázu a pri prechode do ďalšieho roka sa automaticky prenášajú. Ak sa rozhodneme zmeniť svoje prístupy do databáz minulých rokov spätne, je potrebné upraviť užívateľské nastavenia v každej databáze roku zvlášť.

 

Správca účtovníctva pri vytváraní nového užívateľa nastavuje z užívateľských prístupov len jeho meno. Heslo si užívatelia nastavujú sami. Ak užívateľ svoje heslo zabudne, správca účtovníctva mu ho v menu Firma –  Užívatelia, prístupové práva vymaže a užívateľ si ho môže opätovne zadať.

 

undefined-1