Účtovanie došlých faktúr pri registrácii podľa §7 a §7a zákona o DPH

Osoba registrovaná podľa § 7 a 7a zákona o DPH nie je platiteľom DPH – je iba registrovaná pre daň a má povinnosť odviesť daň v SR bez nároku na odpočítanie dane.

Nastavenie a účtovanie v programe OMEGA

Registračná povinnosť sa v programe nastavuje v menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje – v záložke Ostatné údaje. Na základe tohto nastavenia sa vyplní prvá strana daňového priznania DPH.

Na obdobie, za ktoré potrebujeme zaúčtovať príslušné doklady je potrebné zapnúť voľbu Firma je platiteľom DPH a to v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Firma.

Účtovanie zahraničnej došlej faktúry za služby

Faktúru zaúčtujeme v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69. Týmto spôsobom sa evidujú zDF z EÚ so samozdanením, tzn. faktúry s nárokom na odpočet DPH.

Nakoľko podľa § 7a zákona o DPH nárok na odpočet DPH nevzniká, je potrebné po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov vymazať zápisy s nárokom na odpočet DPH, tzn. piaty a šiesty riadok. Na štvrtom riadku je nutné doplniť protiúčet k účtu 343, napr. účet obstarania služby.

Účtovanie zahraničnej došlej faktúry za tovar

Zahraničnú DF podľa § 7 zákona o DPH (nadobudnutie tovaru) účtujeme pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20 % DPH so smerovaním do riadkov 07 pre základ dane a 08 pre DPH so zaúčtovaním na účet obstarania tovaru napr. 504 (Pre 10 % sadzbu zadáme typy súm 05 a 06). Aj v tomto prípade vymažeme účtovné zápisy s nárokom na odpočet DPH a v štvrtom riadku doplníme protiúčet.

 Účtovanie dobropisu

Zahraničný dobropis k prijatej službe/tovaru bez nároku na odpočet DPH je potrebné v programe OMEGA zaúčtovať cez dva doklady:

1. V okruhu zDD zaúčtujeme len opravu záväzkového a nákladového účtu s typmi súm S a V.

2. Oprava základu dane a dane zaúčtujeme v okruhu zID. Sumy je potrebné zadať s mínusovými znamienkami.

a) Opravný doklad ku službe – pre opravu odvodu DPH použijeme typ sumy 2409 pre základ dane a 2510 pre DPH.

b) Opravný doklad k nadobudnutiu tovaru – pre opravu odvodu DPH použijeme typ sumy 2407 pre základ dane a 2508 pre DPH (pre 10 % sadzbu zadávame typy súm 2405 a 2506).


Vzhľadom na to, že osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nepodáva Kontrolný výkaz DPH, údaje ako napr. Číslo pôvodného dokladu nemusíme vypĺňať.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

undefined-1