Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení za dodanie T/S z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky

Dodávateľ, platiteľ DPH, si môže znížiť základ dane pri dodaní tovaru alebo služby z dodaných T/S, ak mu odberateľ úplne alebo čiastočne za toto dodanie nezaplatí a jeho pohľadávka sa stane nevymožiteľnou podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej zákon o DPH).

Na uplatnenie práva na zníženie základu dane je dodávateľ povinný vyhotoviť doklad o oprave základu dane (tzv. prvý opravný doklad, ďalej aj I. OD) a odoslať ho odberateľovi. Na základe tohto dokladu bude odberateľ, platiteľ DPH, povinný vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. b) zákona o DPH, ak si pôvodne uplatnil odpočítanie dane.

V daňovom priznaní k DPH (ďalej len DP DPH) sa budú tieto opravy na strane dodávateľa vykazovať v riadkoch 26 a 27. V kontrolnom výkaze DPH (ďalej len KV DPH) sa budú opravy vykazovať v časti C1 (ak odberateľ bol v čase dodania zdaniteľnou osobu), prípadne v časti D2 (ak ide o občana).

V prípade, že po oprave základu dane (teda už po vystavení prvého opravného dokladu), dôjde
k celkovej alebo čiastočnej úhrade predmetnej pohľadávky, je dodávateľ povinný vykonať opätovnú opravu základu dane vo výške prijatej platby a vystaviť druhý opravný doklad (ďalej aj II. OD).
Za úhradu sa považuje aj postúpenie pohľadávky inej osobe. Oprava zníženého základu dane sa opraví v tom zdaňovacom období, kedy sa platba prijme.

Vystavenie prvého opravného dokladu v zmysle § 25a – dodávateľ

Dodávateľ, mesačný platiteľ DPH, vystavil faktúru za dodanie tovaru inému platiteľovi DPH v hodnote 1 200 eur. Faktúra nebola uhradená. V apríli 2023 splnila podmienky nevymožiteľnej pohľadávky a dodávateľ dňa 20. 4. 2023 vyhotovil a odoslal odberateľovi opravný doklad.  Ako takéto doklady zaevidujeme v programe OMEGA?

Pôvodná faktúra za tovar

Vyhotovenie prvého opravného dokladu

Dodávateľ vystaví I. OD v zmysle § 25a ods. 3 vo výške 1 200 eur v členení na základ dane a DPH.

V záložke Evidencia DPH do bunky Číslo pôvodného dokladu doplníme číslo pôvodnej faktúry o dodaní T/S, ktorého sa oprava základu dane týka.

 V zmysle § 52 ods. 11 Postupov účtovania PÚ sa zníženie DPH po vzniku daňovej povinnosti účtuje so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok a pri oprave odpočítanej dane na účet záväzkov. Dodávateľ tak môže použiť napr. účet 315 a odberateľ napr. účet 325.


Pre jednoduchšie účtovanie zápočtu medzi pôvodnou faktúrou a I. OD alebo II. OD odporúčame vytvoriť si samostatné číselné rady v odoslaných dobropisoch, prípadne interných dokladoch. Novú evidenciu a číselný rad si vytvoríme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.   

Po zaevidovaní I. OD doklad vytlačíme priamo z Evidencie účtovných dokladov kliknutím na šípku pod ikonu Tlač. Takto vytlačený doklad obsahuje všetky povinné náležitosti a môžeme ho poslať odberateľovi.

 

Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD

Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD cez interný doklad. Pôvodná pohľadávka sa zníži o sumu DPH, ktorú si platiteľ nárokuje späť zo štátneho rozpočtu.

Vystavenie druhého opravného dokladu v zmysle § 25a – DODÁVATEĽ

V júni 2023 prijal dodávateľ čiastočnú úhradu pohľadávky, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. V zmysle § 25a ods. 6ods. 7 zákona teda vystaví opravný doklad (II. OD).

 

Inkaso pôvodnej faktúry

Vyhotovenie druhého opravného dokladu

Dodávateľ uvedie II. OD v DP DPH za zdaňovacie obdobie 06/2023 v riadkoch 26 a 27. Do záložky Evidencia DPH do bunky Číslo pôvodného dokladu doplní číslo faktúry o dodaní T/S, ktorého sa oprava základu dane týka.

Pre tlač II. OD je možné využiť rovnakú zostavu ako pri I. OD. Túto je možné upraviť podľa vlastných požiadaviek pomocou tlačidla Upraviť zostavu. Ako si zostavu upravíte a následne uložíte sa dočítate TU.

 

Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD

Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodná pohľadávka sa zvýši o sumu DPH z prijatej platby, ktorú platiteľ DPH vráti späť do štátneho rozpočtu.

Zaúčtovanie prvého dokladu – ODBERATEĽ

Mesačný platiteľ DPH vykonal opravu základu dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky sume 1 200 eur. Dňa 20. 4. 2023 vyhotovil a odoslal odberateľovi opravný doklad. Odberateľ prijal opravný doklad 27. 4. 2023. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

Zaúčtovanie prvého opravného dokladu v zmysle § 53b ods. 1 písm. b) zákona o DPH vo výške 1 200 eur

Ak odberateľovi nevznikne povinnosť opraviť daň odpočítanú z obstaraných T/S z dôvodu čiastočného alebo úplného nezaplatenia záväzku do 100 dní po lehote splatnosti vyplývajúcu z § 53b ods. 1 písm. a) zákona o DPH, a od dodávateľa príjme opravný doklad z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky (I. OD), potom sa uplatní postup stanovený v § 53b ods. 1 písm. b) zákona o DPH. I. OD zaúčtuje a opraví odpočítanú daň v tom zdaňovacom, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú tieto opravy vykazovať v riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

V záložke Evidencia DPH do bunky Číslo pôvodného dokladu doplníme číslo pôvodnej faktúry o dodaní T/S, ktorého sa oprava základu dane týka.

 

Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a I. OD

Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD cez interné doklady. Pôvodný záväzok sa zníži o sumu DPH, ktorú je platiteľ povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

 Zaúčtovanie druhého opravného dokladu – ODBERATEĽ

Dňa 15. 6. 2023 odberateľ čiastočne uhradil dodávateľovi pohľadávku, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. Na základe úhrady mu dodávateľ dňa 20. 6. 2023 vystavil a v ten istý deň aj doručil  II. opravný doklad. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

 

Úhrada pôvodnej faktúry

Zaúčtovanie druhého opravného dokladu v zmysle § 53b ods. 4 písm. b) zákona o DPH vo výške 240 eur

Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy príjme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy v riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

Do záložky Evidencia DPH do bunky Číslo pôvodného dokladu doplníme číslo pôvodnej faktúry o dodaní T/S, ktorého sa oprava základu dane týka.

Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a II. OD

Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodný záväzok sa zvýši o sumu DPH, ktorú si platiteľ môže nárokovať zo štátneho rozpočtu.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikovania.

otvorit_v_pdf-png-Sep-28-2023-12-42-37-7410-PM