Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby - § 68 d) zákona o DPH

 

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH bola s účinnosťou od 1.1.2016 zavedená nová osobitná úprava uplatňovania dane na základe platby (tzv. osobitný režim).

V praxi táto zmena zákona znamená, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vznikne až dňom prijatia platby. Rovnaký princíp nastane aj pri odpočítaní dane – odpočet DPH nastane až dňom úhrady faktúry dodávateľovi.


Uplatňovanie dane na základe platby je dobrovoľná úprava a daňovník, ktorý chce uplatňovať DPH až na základe platby musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • je platiteľom DPH podľa § 4 (tuzemský platiteľ),
  • obrat firmy za predchádzajúci rok nepresiahol 100 000 eur a predpokladá sa, že tento obrat nedosiahne ani v prebiehajúcom roku,
  • firma nie je v konkurze, v likvidácii, v skupinovej registrácii,
  • nahlásenie začatia dobrovoľnej úpravy na Finančné riaditeľstvo SR.

Ak daňovník spĺňa vyššie uvedené podmienky, v Alfe plus túto možnosť nastaví cez Firma – Nastavenia – Firemné údaje. V zobrazenom formulári zakliknite Uplatňovanie DPH na základe platby.

Automaticky je zobrazený formulár Nastavenie platiteľa DPH – Pridaj, kde v poli Zmena je platná od doplňte dátum, od kedy ste prihlásený na uplatňovanie osobitného režimu DPH. Vykonané zmeny uložte tlačidlom OK.