Otcovská dovolenka v Olympe

Od 1. 11. 2022 môžu pracujúci otcovia čerpať v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa otcovskú dovolenku. Zamestnanec si ju môže čerpať v rámci zákonom stanoveného obdobia v rozsahu, v akom o ňu sám požiada. Poskytuje sa v období odo dňa narodenia dieťaťa do:

  • 28 týždňov od narodenia dieťaťa, pri starostlivosti o jedno dieťa,
  • 31 týždňov od narodenia dieťaťa, ak ide o muža, ktorý je osamelý,
  • 37 týždňov, ak sa muž stará o dve alebo viac súčasne narodených detí.

Evidovanie otcovskej dovolenky v OLYMPE

V období počas prvých 6 týždňov od narodenia dieťaťa si môže zamestnanec vybrať 2 týždne otcovskej dovolenky a poberať dávku materské súbežne s matkou.

 

image-png-Nov-03-2023-02-38-25-2172-PMZamestnancovi sa narodilo dieťa dňa 6. 11. 2023. Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o otcovskú dovolenku od 6. 11. 2023 do 19. 11. 2023. Počas tohto obdobia bude poberať dávku materské, žiadosť o materské podal z daného pracovného pomeru. Ako zaevidovať túto skutočnosť v Olympe?

Otcovskú dovolenku zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery a to pridaním Vyňatia z pracovného pomeru. Vyplníte dátum vzniku a z rozbaľovacieho menu vyberiete typ vyňatia Otcovská dovolenka.

Program automaticky nastaví predpokladané ukončenie dva týždne od dátumu vzniku vyňatia.

Z rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať ďalšie možnosti: 28 týždňov, 31 týždňov a 37 týždňov.

Ak si zamestnanec čerpá otcovskú dovolenku iné obdobie, dátum je potrebné upraviť podľa skutočnosti.

Ak zadáte Deň narodenia dieťaťa, program vypočíta predpokladané ukončenie 28 týždňov/31 týždňov/37 týždňov od dátumu narodenia dieťaťa (tzn. dátum, do akého si zamestnanec môže maximálne čerpať otcovskú dovolenku).

image-png-Nov-03-2023-02-05-26-5250-PMOd 1. 1. 2023 platí, že muž je v súvislosti so starostlivosťou o dieťa vo vylúčenej dobe z povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie len vtedy, ak podá žiadosť o materské z daného právneho vzťahu alebo podá čestné vyhlásenie na uplatnenie vylúčenia.

V našom prípade voľby Poberá materské a Vylúčená doba z povinnosti platiť poistné na SP ponecháme označené.

Ak ponecháme označenú voľbu Poberá materské, program automaticky nastaví poberanie dávky materské aj na záložke Poberanie dávok s obdobím, ktoré sa zhoduje s obdobím vyňatia.

Oznamovacie povinnosti do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľovi v súvislosti s otcovskou dovolenkou, ak zamestnanec poberá dávku materské, nevzniká oznamovacia povinnosť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Počet dní v prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne sa znižuje o toto obdobie.

Napriek tomu, že zamestnanec počas otcovskej dovolenky nemá nárok na príjem zo zamestnania, na účely zdravotného poistenia sa považuje za zamestnanca z dôvodu, že poberá materské. Počas tohto obdobia preto ostáva v zdravotnej poisťovni prihlásený.

V mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne je uvedený počet dní poistenia 30, t. j. uvádzajú sa aj dni, počas ktorých zamestnanec poberá dávku materské.

image-png-Nov-03-2023-02-38-25-2172-PMZamestnanec požiadal zamestnávateľa o čerpanie otcovskej dovolenky v období od 4. 11. 2023 do 17. 5. 2024, čo predstavuje 28 týždňov od narodenia dieťaťa. Dávku materské bude poberať od 4. 11. 2023 do 17. 11. 2023, žiadosť o materské podal z daného pracovného pomeru. Ako zaevidovať uvedené obdobie otcovskej dovolenky v Olympe?

Rovnako ako v predchádzajúcom príklade je potrebné zamestnancovi zaevidovať vyňatie z pracovného pomeru Otcovská dovolenka a to s dátumom vzniku 4. 11. 2023 a s dátumom ukončenia 17. 5. 2024.

Voľba Poberá materské ostáva neoznačená, keďže sa nezhoduje s obdobím poberania dávky materské. Vylúčená doba z povinnosti platiť poistné na SP ostáva označená.

 

image-png-Nov-03-2023-02-17-33-0747-PMOd 1. 1. 2023 je vylúčená doba z platenia poistenia naviazaná na obdobie starostlivosti o dieťa, tzn. vo vylúčenej dobe môže byť zamestnanec, aj ak nepoberá dávku materské. Obdobie vylúčenia tak už nie je naviazané na poberanie dávok.

Na záložke Poberanie dávok je potrebné zaevidovať obdobie poberania dávky materské s dátumom od 4. 11. 2023 do 17. 11. 2023 (2 týždne). Obdobie od 18. 11. 2023 do 17. 5. 2024 bude zamestnanec s dieťaťom na otcovskej dovolenke, ale už bez nároku na dávku materské.

 

Oznamovacie povinnosti do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

V súvislosti s otcovskou dovolenkou zamestnávateľovi nevzniká oznamovacia povinnosť do Sociálnej poisťovne. V mesačnom výkaze poistného a príspevkov sa zníži počet dní poistenia o obdobie čerpania otcovskej dovolenky (napr. v novembri 30-27=3).

Keďže zamestnanec od 18. 11. 2023 pokračuje v čerpaní otcovskej dovolenky, ale už bez poberania dávky materské, je potrebné ho odhlásiť zo zdravotnej poisťovne. Na karte Zdravotné poistenie ukončíte zdravotnú poisťovňu k dátumu 17. 11. 2023 a pošlete odhlášku s kódom 2K.

V mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne je zamestnanec uvedený s počtom dní 17,  (t. j. len dni od 1. 11. 2023 do 17. 11. 2023, kedy je v zdravotnej poisťovni prihlásený).

 

image-png-Nov-03-2023-02-05-38-5294-PMĎalšie príklady evidencie obdobia starostlivosti o dieťa u muža budú spracované v ďalšej infospráve.

 

tlačidlo pdf-png-Nov-13-2023-09-46-50-5948-AM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  13.11.2023