Oznamovacie povinnosti ZP a SP

Od októbra 2021 nastali zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam. Na praktických príkladoch si vysvetlíme, kedy má zamestnávateľ povinnosť plniť si oznamovaciu povinnosť do Sociálnej a zdravotných poisťovní a kedy ju naopak už nemá.

Práceneschopnosť (PN)

Zamestnanec bol práceneschopný od 2. 3. 2022 do 10. 3. 2022. Poberal náhradu príjmu počas PN za 9 dní.

 


Oznamovacia povinnosť do SP: neoznamuje sa
Oznamovacia povinnosť do ZP: oznamuje sa začiatok poberania náhrady príjmu kódom 1O Z s dátumom 2. 3. 2022 a ukončenie poberania náhrady príjmu kódom 1O K s dátumom 10. 3. 2022


Začiatok poberania náhrady príjmu oznamuje zamestnávateľ do ZP kódom 1O Z vždy. Ukončenie poberania náhrady príjmu kódom 1O K nahlasuje iba pri nemoci, ktorá trvá maximálne 10 dní. Pri PN dlhšej ako 10 dní sa kód 1O K neoznamuje.

Ošetrovanie člena rodiny (OČR)


Zamestnankyňa bola na OČR a starala sa o choré dieťa od 1. 3. 2022 do 17. 3. 2022. Zo SP mala nárok na ošetrovné za prvých 14 dní trvania krátkodobej OČR. Od 15. dňa išlo o neplatenú OČR.


Oznamovacia povinnosť do SP: oznamuje sa vznik prerušenia dôvod „4“ od 15. kalendárneho dňa s dátumom 15. 3. 2022 a zánik prerušenia dôvod 4 s dátumom 17. 3. 2022
Oznamovacia povinnosť do ZP: neoznamuje sa


Vznik a ukončenie krátkodobej a dlhodobej OČR zamestnávateľ neoznamuje do ZP. Krátkodobú OČR do 14 kalendárnych dní neoznamuje ani do SP. Zamestnávateľ oznamuje krátkodobú OČR od 15. dňa do SP ako dôvod prerušenia s kódom 4. Dlhodobú OČR oznamuje do SP až od 91. kalendárneho dňa ako dôvod prerušenia s kódom 12.


Materská dovolenka (MD) u ženy


Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku a začala poberať dávku materské od 10. 3. 2022.

 


Oznamovacia povinnosť do SP: neoznamuje sa
Oznamovacia povinnosť do ZP: neoznamuje sa


Počas poberania materskej dávky zostáva zamestnankyňa stále prihlásená v zdravotnej poisťovni. Oznámenie o nástupe na materskú dovolenku a poberaní dávky materské zamestnávateľ neoznamuje do ZP ani do SP.

 

„Materská dovolenka“ u muža (RD)


Zamestnanec (muž) je s dieťaťom doma, nepracuje a poberá dávku materské od 7. 3. 2022. Keďže Zákonník práce pojem materská dovolenka u mužov nepozná, v OLYMPE evidujeme rodičovskú dovolenku.


Oznamovacia povinnosť do SP: neoznamuje sa
Oznamovacia povinnosť do ZP: neoznamuje sa


Oznámenie o nástupe na rodičovskú dovolenku a poberaní dávky materské zamestnávateľ neoznamuje do ZP ani do SP. Zamestnávateľ si oznamovaciu povinnosť voči SP plní len v prípade, keď muž čerpá rodičovskú dovolenku a poberá rodičovský príspevok, alebo čerpá rodičovskú dovolenku a zároveň nepoberá materskú dávku ani rodičovský príspevok. V takom prípade zasiela zamestnávateľ do SP RLFO – prerušenie s kódom 6.


Rodičovská dovolenka (RD)


Zamestnankyňa po ukončení MD nastúpila 28. 3. 2022 na RD a začala poberať rodičovský príspevok.

 

 

Oznamovacia povinnosť do SP: oznamuje sa vznik dôvodu prerušenia s kódom 6 a dátumom 28. 3. 2022
Oznamovacia povinnosť do ZP: oznamuje sa odhláška s kódom 2 K s dátumom 27. 3. 2022, poberanie rodičovského príspevku sa neoznamuje

Zamestnankyňa počas čerpania rodičovskej dovolenky nebude vykazovaná na MV do ZP. Oznámenie o zmene platiteľa poistného pri poberaní rodičovského príspevku prostredníctvom kódu 1C Z/K sa už nezasiela.

 

Aktualizovali sme pre vás pomocné tabuľky pre oznamovacie povinnosti do SP a ZP, ktoré nájdete v Pomôckach pre mzdárov.

 

 

Podrobnejšie informácie o zmenách do ZP sa dozviete v e–booku Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1.10.2021. Taktiež sa môžete zúčastniť webinára Oznamovacie povinnosti bez chýb.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       25.03.2022