Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Do verzie OLYMP 22.40 sme zapracovali nový dokument Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit).

Dokument slúži ako pomôcka pre vyplnenie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce. Uvádzajú sa na ňom iba zamestnanci zamestnaní na hlavný pracovný pomer. Údaje je možné členiť podľa stredísk, prípadne tlačiť za zvolený okruh zamestnancov (označení/zobrazení).

Pred tlačou je potrebné zadať dátum podania žiadosti o podporu.

V tabuľke sa uvedú len zamestnanci na hlavný pracovný pomer, ktorí:

 

 

 • sú ku dňu podania žiadosti aspoň 1 mesiac v pracovnom pomere,
 • ich pracovný pomer trvá aj ku dňu podania žiadosti,
 • nemajú nevyčerpanú predošlú dovolenku ku dňu podania žiadosti,
 • nemajú kladné konto pracovného času ku dňu podania žiadosti,
 • aspoň 1 týždeň počas obdobia skrátenej práce u zamestnávateľa v danom mesiaci boli na prekážke (zadanej zložkou mzdy 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce) aspoň 10% ustanoveného týždenného pracovného času.

Na vyhodnotenie, či je zamestnávateľ v čase skrátenej práce, berieme do úvahy všetky zložky mzdy pre prekážky z dôvodu vonkajšieho faktora:

 • 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa s označenou voľbou „vonkajší faktor“,
 • 331 – prekážky v práci v krízovej situácii,
 • 333 – prekážky v práci – zlá poveternostná situácia,
 • 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka s označenou voľbou „vonkajší faktor“,
 • 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce,
 • 337 – prekážky v práci platené tarifou s označenou voľbou „vonkajší faktor“.

Pri výpočte počtu zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, sa tiež zohľadňujú všetky zložky mzdy pre prekážky v práci z dôvodu vonkajšieho faktora.

Do tabuľky so zamestnancami sa uvádzajú už len zamestnanci, ktorí majú zadanú prekážku v práci zložkou mzdy 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce (z dôvodu, aby tu boli uvedení len zamestnanci, na ktorých si zamestnávateľ môže žiadať podporu).

Žiadosť o poskytnutie podpory je potrebné podať elektronicky cez www.slovensko.sk.

 

V Olympe cez menu Exporty – Žiadosť o poskytnutie podpory vytvoríte súbor vo formáte .csv, ktorý slúži na hromadný import údajov o zamestnancoch pri vypĺňaní elektronickej žiadosti o poskytnutie podpory.

Vyexportovaný súbor obsahuje zamestnancov, ktorí ku dňu podania žiadosti spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory, ktoré program dokáže vyhodnotiť.

Elektronický csv súbor spolu s tlačenými podkladmi pre žiadosť vám pomôžu pri vyplnení žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú budete podávať elektronicky.

Program nevie zohľadniť všetky skutočnosti, preto je potrebné údaje skontrolovať a v prípade potreby upraviť ručne.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         26.5.2022