Položkový rozpočet pre montáž viazaného krovu z reziva

Bežným typom nosnej konštrukcie zastrešenia pozemných stavieb, najmä rodinných domov, je viazaný krov z reziva.

 

Položky pre ocenenie nájdeme v cenníku 800-762 Tesárske konštrukcie v častiach 76233 Montáž viazaných konštrukcií krovov, 76234 Montáž debnenia a latovania striech a 76239 Spojovacie prostriedky krovov.

Na základe projektovej dokumentácie sa zvolia položky podľa pôdorysného tvaru strechy. Súčtom dĺžok jednotlivých prvkov krovu (napr. väznica, krokva, klieština, stĺpik) s prierezovou plochou v rozsahu vymedzenom montážnymi položkami určíme množstvá v bm.

V cenách nie sú započítané náklady na dodanie reziva, jeho dodávka sa oceňuje v špecifikácii. Množstvo stavebného reziva je potrebné prepočítať na m3 a pripočíta sa stratné vo výške 10 % (množstvo reziva so stratným býva aj vo výkaze reziva v PD).

Ďalej sa zapíšu položky pre montáž kontralát a latovania, ktorých množstvo sa opäť určuje ako súčet dĺžok v mb.

Alternatívne sa použijú položky pre montáž plného debnenia, prípadne odkvapov či štítových hrán podľa typu použitého materiálu, ak je to určené projektovou dokumentáciou. Ich množstvá sa udávajú v m2 z rozmeru konštrukcie podľa projektu. Z celkového množstva plošných konštrukcií sa odpočítajú neobložené plochy väčšie ako 0,5 m2. Berieme do úvahy, či ide o jednoduchú alebo zložitú strechu a tiež aj jej sklon. Ku všetkým použitým položkám sa zapisuje aj špecifikovaný materiál vrátane stratného 10 %.

Ako hovorí aj poznámka k súboru cien, v cenách nie sú započítané náklady na spojovacie prostriedky. Tie sa oceňujú položkou č. 762395000.S, množstvo sa určuje v m3 a je zhodné s množstvom reziva bez stratného.

Presun hmôt v rámci staveniska sa ocení položkami 998762102.S – 998762299.S

Ďalej v cenách nie sú započítané náklady na postavenie, udržovanie či odstránenie pomocného lešenia. V prípade jeho potreby sa oceňuje príslušnými položkami z cenníka 800 – 3 Lešenie, dočasné žeriavové dráhy.

Príklad pre ocenenie krovu sedlovej strechy obdĺžnikového pôdorysu so sklonom 30°, vrátane kontralát a latovania: