Predĺžte si lehotu na podanie DPPO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO máme povinnosť podať do 31. 3. 2023(piatok). Lehotu na podanie DPPO si môžeme predĺžiť o 3 mesiace, maximálne však o 6 mesiacov v prípade zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí.

Predĺženie lehoty je potrebné oznámiť na predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré vytlačíme aj v programe OMEGA cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO.

V dolnej časti formulára klikneme na tlačidlo Export do XML a vyberieme možnosť Oznámenie o predĺžení lehoty XML alebo Oznámenie o predĺžení  lehoty eDane.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2022 sa podáva elektronicky na stránke Finančnej správy SR vo formáte XML, prípadne cez aplikáciu eDane. V takejto forme tlačivo podávajú všetci platitelia DPH alebo právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR. Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania môžu využiť aj daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie. Tiež daňovníci, ktorí menia ZO z kalendárneho roka na HR prípadne naopak ako aj  daňovník zrušený bez likvidácie s právnym nástupcom (zlúčenie, splynutie, rozdelenie).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikovania. 

 

otvorit_v_pdf-png-Sep-28-2023-12-42-37-7410-PM