Recyklačný poplatok v programe OMEGA

Ste výrobca, distribútor či predajca elektrozariadení a máte povinnosť uvádzať na obale či daňovom doklade výšku recyklačného poplatku?

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona  o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  má výrobca, distribútor alebo predajca elektrozariadení povinnosť uvádzať výšku recyklačného poplatku na jeho obale, etikete, na daňovom doklade prípadne inom doklade vyhotovenom pri jeho predaji. Za výrobcu sa považuje aj podnikateľský subjekt, ktorý uvádza na slovenský trh elektrozariadenia zo zahraničia ale aj zo SR.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice uvádzanie výšky recyklačného poplatku  neprikazuje. Ak je výška poplatku uvedená na etikete, obale elektrozariadenia prípadne na inom doklade preukazujúcom predaj (napr. odoslaná faktúra), bloček už nemusí obsahovať výšku poplatku.

Hlavným cieľom je informovať konečného spotrebiteľa o tom, že v cene elektrozariadenia je už započítaná aj cena za poplatky určené na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácnosti pochádzajúceho z týchto elektrozariadení. Spotrebiteľ dostane informáciu o tom, že ak bude raz elektrozariadenie likvidovať, nemusí už platiť žiadne ďalšie poplatky spojené s jeho odovzdaním do systému zberu a spracovania elektroodpadov.

V programe Omega je možné vytvoriť vlastnú (editovateľnú) tlačovú zostavu, na ktorej sa bude zobrazovať aj recyklačný poplatok.  Ide o zostavy pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry, kde je možné pridať stĺpec s informáciou o recyklačnom poplatku za položku. Poplatok na položke dokladu sa uvedie v sumáre na počet kusov a hmotnosť mernej jednotky.

Aby sa recyklačný poplatok vedel vypočítať, potrebujeme mať na konkrétnych skladových kartách zadaný recyklačný koeficient a hmotnosť v merných jednotkách.

Výška poplatku sa následne v upravených zostavách vypočíta vzorcom:

množstvo (uvedené na položke v doklade) x  hmotnosť v MJ x recyklačný koeficient

pri tlači zostavy vyberieme v Predmete   tlače konkrétny druh dokladu, ktorý potrebujeme vytlačiť napr. Odoslané faktúry. V časti Forma tlače zapneme voľbu Vlastné tlačové zostavy a vytvoríme si novú zostavu cez voľbu Ďalšie funkcie – Skopírovať pod novým menom.

Zadáme si názov zostavy a potvrdíme cez Ok.

Následne sa postavíme na vytvorenú zostavu a vyberieme voľbu Upraviť zostavu.

Tú upravíme priamo v Exceli, kde si nastavíme, v ktorom stĺpci chceme zobrazovať recyklačný poplatok. Upravíme si nadpis daného stĺpca a do konkrétneho riadku načítame zobrazovanie poplatku cez voľbu Výber položky – Údaje – Recyklačný poplatok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

undefined-1