Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Ak po skončení účtovného obdobia zamestnávateľ eviduje u zamestnancov nevyčerpané dovolenky, má povinnosť vytvárať rezervu na ich čerpanie v nasledujúcom roku.

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku nájdete cez Tlač – Tlač – Dovolenky – Rezerva na nevyčerpanú dovolenku. Pre správnosť údajov uvedených na dokumente je dôležité: 

  • kompletne spracovať mzdy za december 2022,
  • pridať január 2023 v ročnom kalendári (Domov – Kalendár), ktorý nastavíte aj na tlačovom formulári pred zobrazením dokumentu,
  • nainštalovať verziu OLYMPU 23.00 (alebo vyššiu) pre zohľadnenie platnej legislatívy.

V dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku program uvedie iba tých zamestnancov, ktorým zostala nevyčerpaná dovolenka v poslednom mesiaci predošlého roku.

Pred tlačou Rezervy odporúčame spustiť prepočet dovolenky. Zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky.

 

 

Prepočet dovolenky vykonáte v januári 2023 cez Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky. Označíte voľbu S prenosom zostatku z predošlého roku.

U zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (MD, RD a iné), program vytvorí Rezervu prostredníctvom naposledy použitého hodinového priemeru vo výplate. Týmto zamestnancom nie je potrebné generovať mzdu v januári a zadávať pravdepodobný priemer na dovolenku.

V prípade nižšieho priemerného zárobku ako je minimálny mzdový nárok program automaticky na rezerve uvedie priemer vo výške minimálnej mzdy pre rok 2023.

 

Ak je vo vašej organizácii iný účtovný rok ako bežný kalendárny rok, Rezervu tlačíte až v prvom mesiaci hospodárskeho roku. Hospodársky rok si nastavíte cez Organizácia – Podnik, označením voľby Účtovný rok firmy je hospodársky rok a pridelením mesiaca, ktorým sa hospodársky rok vo Vašej firme začína.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          23.1.2023