RZD v OLYMPE

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZD) vykonáte v OLYMPE cez menu Domov –  Zúčtovanie preddavkov. Obdobie v Ročnom kalendári zvolíte rok 2022.

RZD a súbeh

Zamestnanec mal u zamestnávateľa v priebehu roka viac právnych vzťahov, evidovaných pod rôznymi osobnými číslami. Ak sú jednotlivé osobné čísla v Personalistike prepojené cez súbežný pracovný pomer, v evidencii Zúčtovanie preddavkov, by ste mali vidieť takéhoto zamestnanca len raz. V Zúčtovaní preddavkov sa objaví to osobné číslo, ktoré je v Personalistike na karte Pracovné pomery označené ako Základný pracovaný pomer.

Ak sa zobrazí zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov viackrát, je potrebné dodatočne prepojiť osobné čísla cez súbežný pracovný pomer v Personalistike na karte Pracovné pomery.

 

RZD vytvoríte stlačením tlačidla Generuj. Zvolíte zúčtovanie aktuálneho zamestnanca, zobrazených alebo označených zamestnancov. V stĺpci Daň sa po vygenerovaní zobrazí zelený príznak. Vstúpite cez Oprav a upravíte zúčtovanie podľa údajov zo Žiadosti o vykonanie zúčtovania dane na záložke Zúčtovanie dane. Údaje sa vyplnia z vygenerovaných výplat.

Ak mal zamestnanec počas roka 2022 príjem aj od iných zamestnávateľov, údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde doplníte v záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Jednotlivé riadky vyplníte podľa Potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2022, ktoré vám zamestnanec priložil k žiadosti o vykonanie RZD od iného zamestnávateľa.

 Podrobnejšie informácie o RZD, daňové tlačivá, termíny, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa nájdete v e-booku Ročné zúčtovanie dane za rok 2022.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         17.02.2023