RZZP – import údajov

Výsledky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) za rok 2022 si do vypočítaných miezd môžete pridať aj importom údajov z Excelu cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Pre import je potrebné si pripraviť tabuľku v programe MS Excel (.xls, .xlsx), ktorej vzor nájdete tu.

Názvy stĺpcov a rozloženie údajov musia zodpovedať predpísanej štruktúre.

Prvý stĺpec "&##" je povinný, musí byť ako prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov.

Stĺpce "RČ", "ZP", "Výsledok za zamestnanca" a "Výsledok za zamestnávateľa" sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne. Ostatné stĺpce (Por. číslo, Meno, Spolu) sú nepovinné. Môžete si doplniť aj ďalšie stĺpce, do ktorých si zadáte Vaše pomocné údaje.

Povinné stĺpce:

  • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky "&##", v stĺpci môže byť akýkoľvek údaj alebo ho môžete ponechať prázdny,
  • stĺpec „RČ“ je rodné číslo zamestnancov, uvádza sa bez lomítka (pri zamestnancoch bez RČ uveďte identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou),
  • stĺpec „ZP“ je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
  • stĺpec „Výsledok za zamestnanca“ vyplňte podľa podkladov zo zdravotnej poisťovne.

Preplatok (záporná hodnota) sa naimportuje do zložky mzdy Z20 – zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou.

Nedoplatok (kladná hodnota) sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,

  • stĺpec „Výsledok za zamestnávateľa“ vyplňte podľa podkladov zo zdravotnej poisťovne.

Kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom (preplatok záporným znamienkom, nedoplatok kladným znamienkom),

Vzor importu RZZP

Povinné údaje sú vyznačené farebne.

Vysvetlivky: Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia pani Anny Vysokej je za zamestnanca nedoplatok (kladné číslo) a za zamestnávateľa nedoplatok (kladné číslo). Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia pani Márie Brezovej je za zamestnanca preplatok (záporné číslo) a za zamestnávateľa preplatok (záporné číslo).

 Vytvorený súbor naimportujete do vygenerovaných výplat prostredníctvom menu Mzdové funkcie - Import RZZP. Zobrazí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla vpravo zvolíte umiestnenie, kde je uložený Vami vytvorený súbor pre import. Po stlačení tlačidla Náhľad súboru sa otvorí zvolený importný súbor. Ak ešte nie je zadaná cesta, kde je uložený importný súbor, zobrazí sa šablóna pre import, ktorá slúži ako pomôcka na vytvorenie importného súboru.

Po naimportovaní všetkých údajov sa zobrazí informačné okno s výsledkom importu, v ktorom je možné zvoliť označenie zamestnancov s naimportovaným výsledkom RZZP. 

Údaje zo súboru je možné naimportovať len do vygenerovaných výplat. Ak by ste mali v importnom súbore zadané údaje aj pre zamestnanca, ktorý ešte nemá vygenerovanú mzdu, tieto by sa do programu nepreniesli.

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s mesačnými odvodmi do zdravotnej poisťovne. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne.

 

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       06.09.2023