S akým priemerným koeficientom KPD mám uvažovať pri ohodnocovaní nehnuteľností metódou polohovej diferenciácie?

Koeficient kPD pri polohovej diferenciácii môžete vytvoriť váhovým priemerom faktorov uvedených vo vyhláške (napríklad metodika USI).

Ak hovoríme o určení priemerného kPD, tak tento nie je presne definovaný, pretože je závislý na čase a stave trhu v tej-ktorej lokalite.

Odporúčané hodnoty priemerných kPD boli zverejnené v časopise Znalectvo. Pripomínam, že sú odporúčané a nemajú záväzný charakter. Ak Vám tieto nebudú vyhovovať, je potrebné si zdôvodniť inú výšku priemeného kPD.