Splátkový kalendár - pohľadávky

S firmou Basvel bola uzavretá ročná zmluva na servis kopírovacích strojov Toshiba. Z podmienok zmluvy vyplýva, že sú poskytované mesačné servisné prehliadky a ďalší servis v prípade potreby, za čo bude každý mesiac fakturovaná suma 400,00 EUR bez DPH. Faktúry budú splatné vždy k 22. dňu daného mesiaca alebo najbližší pracovný deň po tomto dni.

Keďže ide o opakujúcu sa platbu, je možné vytvoriť splátkový kalendár, kde budú zadané jednotlivé mesačné splátky:

1.V evidencii splátkových kalendárov (Evidencia – Splátkové kalendáre) pomocou tlačidla Pridaj pridáte novú kartu splátok. V hornej časti je potrebné vybrať typ splátky Prijímané splátky (pohľadávky) a vyplniť ostatné údaje (aj na záložke Partner, resp. Ostatné údaje).

2. V dolnej časti je potrebné najskôr v záložke EUD zapnúť voľbu Automaticky negenerovať, pretože ide o pohľadávky, z ktorých sa budú generovať iba doklady fakturácie.

  1. Ďalej v záložke Splátky pridáte prvú splátku. Po stlačení tlačidla Pridaj zadáte príslušné údaje – Variabilný symbol a Dátum splatnosti. V rozbaľovacom zozname Mena ponecháte “EUR”.
  2. V záložke Položky je potrebné pridať položky splátky. Sadzbu DPH zvolíte “Vyššia”. V záložke Fakturácia môžete nastaviť výnosový účet s príslušnou analytikou a Typ sumy ponecháte “03”.
  3. Ak sledujete výnosy v členení na strediská, zákazky, činnosti alebo pracovníkov, tak v záložke SZČP môžete doplniť aj toto členenie. Uloženie položky je potrebné potvrdiť tlačidlom Ok.
  4. Celú splátku potvrdíte tlačidlom Ok.
  5. Ostatné mesačné splátky môžete vytvoriť v záložke Splátky ako kópiu z prvej mesačnej splátky pomocou tlačidla Ďalšie funkcie – Automatické generovanie splátok. Generovanie splátok si môžete nastaviť nasledovne:
    Dátum Generovať do dátumu je potrebné nastaviť vyšší než je deň poslednej splátky. Pri takomto nastavení sa vygeneruje posledná splátka aj v prípade, že by padla na deň pracovného pokoja.

  6. Nakoniec v záložke Fakturácia nastavíte OkruhEvidenciu a Číselný rad pre zmluvné faktúry.
  7. Jednotlivé faktúry môžete potom každý mesiac jednoducho generovať použitím automatickej funkcie v module Fakturácia. V záložke Funkcie po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberiete položku Automatické generovanie dokladov zo splátkových kalendárov. Nastavíte výberové podmienky pre generovanie dokladov a potvrdíte Ok.

Dátum vyhotovenia je potrebné zadať tak, aby dátum splatnosti na splátke bol vyšší, t. j. aby logicky splatnosť faktúry bola vyššia než dátum vyhotovenia faktúry.

 

Pri automatickom generovaní dokladov musí byť nastavený okruh, evidencia a číselný rad zhodne s nastavením v karte splátok v splátkovom kalendári, príp. nastavený okruh na položku (Všetko).

 

Pre evidenciu záväzkov kliknite TU.

undefined-1