Trexima

Kde všade je potrebné zadať údaje v OLYMPE, pre správne vytvorenie exportu ISCP Trexima?

1. Cez Organizácia – Podnik na záložke Nastavenia doplníte údaj do poľa Štatistická klasifikácia ek. čin. (SK NACE).

2. Cez Organizácia – Podnik na záložke Údaje pre ISCP (Trexima) vyplníte všetky kódy. Pomôcka na vyplnenie sa zobrazí, ak sa nastavíte do konkrétneho poľa myšou.

3. Domov –Personalistika cez Oprav na karte Kvalifikácia záložka Dosiahnuté vzdelanie vyplníte Kód odboru vzdelania.

Kódy nemusíte prácne hľadať. Stačí kliknúť na voľbu Vytvor kód a po zadaní údajov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vám program kód automaticky vyplní. Kódy vyplníte len pre zamestnancov  zamestnaných na hlavný pracovný pomer.

4. Domov – Personalistika cez Oprav na karte údaje a prostriedky na záložke Štatistika vyplníte ďalšie uvedené polia. Využiť môžete vstup do číselníka prostredníctvom ikony s lupou.

5. Ak má Vaša firma strediská, je potrebné vyplniť v organizačnej štruktúre podniku cez Organizácia – Štruktúra podniku na konkrétnom stredisku PSČ (v samotnom exporte sa tento údaj preklopí na tzv. kód pracoviska).

Ak strediská vo firme nemáte, kód sa potiahne z adresy z podnikových údajov (Organizácia – Podnik – Adresa).

 Vytvorenie exportu

Cez menu EXPORTY – Trexima môžete vytvoriť nasledujúce exporty:

  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01
  • Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04
  • Polročný výkaz PLATY 1-02 – možnosť tohto exportu majú iba tí zamestnávatelia, ktorí majú cez Organizácia – Podnik zapnutú voľbu Verejná správa.

Po zvolení konkrétneho export sa zobrazí formulár, v ktorom zvolíte miesto uloženia exportu a obdobie štatistického zisťovania – štvrťrok, prípadne rok.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        08.02.2021