Ukončenie pracovného pomeru

Pri zadávaní dátumu ukončenia pracovného pomeru resp. dohody je možné v rozbaľovacom zozname „Podľa“ vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný pomer resp. dohoda ukončuje (t.j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,…), na základe čoho program vytlačí správne dokument Ukončenie pracovného pomeru resp. Ukončenie dohody.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • 59 ods. 4 ZP – pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca
 • 59 ods. 5 ZP – pracovný pomer zaniká, ak bude zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s § 58 ods. 6 ZP
 • 60 ZP – skončenie pracovného pomeru dohodou
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. b) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. c) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa predpoklady na výkon práce
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 3 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky na riadny výkon práce určené vo vnútornom predpise
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch vyzval na odstránenie nedostatkov, ale zamestnanec ich neodstránil
 • 63 ods. 1 písm. e) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede
 • 67 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca
 • 68 ods. 1 písm. a) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • 68 ods. 1 písm. b) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu
 • 71 ZP – skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 • 72 ZP – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

 

Pri ukončení pracovného pomeru je možnosť automaticky ukončiť aj zdravotnú poisťovňu. Ak zapnete voľbu „Automaticky ukončiť aj zdrav. poistenie“ dátum ukončenia pracovného pomeru sa automaticky prenesie aj do dátumu ukončenia zdravotného poistenia na karte Zdravotné poistenie.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Ukončenie dohody.

 

tlačidlo pdf-png-Nov-13-2023-09-46-50-5948-AM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020