Určenie plochy omietok pri opravách

V prípade opráv omietok sa často stretávame s otázkou: ,,Aká plocha sa má po správnosti započítať pri položkách opráv omietok z cenníka 801-4 Opravy a údržba?”

V úvode cenníka je v bode č. 3211 uvedené: Pre voľbu cien opráv vonkajších omietok je rozhodujúci percentuálny podiel opravovaných miest z celej plochy každého jednotlivého priečelia (t. j. aj vrátane miest neopravovaných).

  • Ak ide pri jednom objekte o opravu niekoľkých priečelí rozdielneho stupňa členitosti, posudzuje sa pre stanovenie stupňa členitosti aj pre voľbu ceny každé priečelie samostatne.
  • Pre voľbu cien opráv vnútorných omietok je rozhodujúci percentuálny podiel opravovaných miest z celkovej plochy omietok stien v jednej miestnosti.
  • Pre voľbu cien opráv vnútorných omietok stropov je rozhodujúci percentuálny podiel doplňovaných miest z celkovej plochy omietok stropov v jednej miestnosti.

Ak to nie je z popisu úvodu cenníka celkom zrozumiteľné, platí, že pri opravách vonkajších omietok sa uvádza celá plocha steny (priečelia), na ktorej sa oprava uskutoční.

Podotýkame, že je potrebné správne posúdiť stupeň členitosti povrchu, o ktorom sa pojednáva v úvode cenníka v bode č. 3212.

Ako príklad môžeme uviesť opravu vonkajšej omietky zo suchých zmesí o rozmeroch steny 5 m x 3 m. V tomto prípade tvorí celková plocha priečelia steny 15 m2. Ak uvažujeme celkovú opravovanú plochu 2 m2 a stupeň členitosti I. – teda omietka je hladká bez výstupkov s jednoduchou rímsou, tak potom:

percento opravovanej plochy je: (2 m2 / 15 m2) x 100 = 13,33 %.

 

V našom prípade je vhodná položka s množstvom opravovanej plochy nad 10 % do 20 % za m2 a pri zápise položky do rozpočtu zapíšeme celkovú plochu steny 15 m2.

 

Ukážka z programu CENKROS 4

 


 


Pri opravách plôch nad 80 % odporúčame použiť prislúchajúcu položku z cenníka 801-1 Bežné stavebné práce.