Uzávierka a kontrola majetku na konci účtovného roka

Dlhodobý majetok

Inventarizáciu hmotného majetku (okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) môže účtovná jednotka vykonať aj v inej lehote ako ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna, príp. mimoriadna účtovná závierka. Táto lehota však nesmie prekročiť štyri roky.

Inventarizácia dlhodobého majetku pozostáva z týchto krokov:

Fyzická inventúra dlhodobého majetku

Pomocou fyzickej inventúry zisťujeme skutočný stav majetku. Pred vykonaním inventúry si vytlačíme cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok – Tlač – Inventúra zostavu Podklad k inventúre. Na základe tohto podkladu vykonáme samotnú fyzickú inventúru.

Zaevidovanie inventúrnych rozdielov

V prípade zistenia inventúrnych rozdielov postupujeme nasledovne:

Ak sme zistili prebytok majetku, cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok pridáme novú kartu majetku pomocou tlačidla Pridaj. Následne pridáme pohyb Obstaranie – Inventarizačný prebytok.

Ak sme fyzickou inventúrou zistili manko, v evidencii majetku na príslušnej karte majetku pridáme pohyb Vyradenie – Manko.

Po zaevidovaní a zaúčtovaní inventúrnych rozdielov si v ďalšom kroku vytlačíme Inventúrny súpis . Vytlačíme ho opäť cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok – Tlač – Inventúra.

Uzávierka majetku

Po vykonaní inventúry majetku a zaevidovaní inventúrnych rozdielov vytvoríme poslednú uzávierku účtovných odpisov a tiež daňovú uzávierku.

Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – Dlhodobý majetok. Prípadne priamo v menu Evidencia – Dlhodobý majetok pomocou tlačidla Uzávierka/Zaúčtovanie odpisov v ľavom dolnom rohu formulára.

Uzávierku účtovných odpisov dlhodobého majetku vykonáme podľa nastavenia periodicity účtovných odpisov, t. j. mesačne, kvartálne alebo ročne. Periódu účtovných odpisov si nastavíme cez záložku Funkcie - Nastavenie DM. V tomto formulári nastavujeme aj automatické zaúčtovanie interného dokladu s odpismi. Ak je táto funkcia vypnutá, je potrebné odpisy zaúčtovať ručne.

image-png-Nov-28-2023-08-08-14-3666-AMPri vytváraní uzávierky účtovných odpisov je potrebné mať správne nastavené účty na karte dlhodobého majetku, a to priamo v záložke Účtovné odpisy. Účet oprávok pre zaúčtovanie odpisov musí zodpovedať vybranej triede majetku (napr. majetku zaradenému v triede 022 zodpovedá účet oprávok 082). V opačnom prípade program nedovolí vykonať uzávierku.

Kontrola evidenčného a účtovného stavu majetku

Po uzávierke majetku skontrolujeme evidenčný zostatok majetku s Hlavnou knihou. Evidenčný zostatok kontrolujeme ku poslednej uzávierke pomocou zostavy Účtovné odpisy jednoduchý prehľad.

image-png-Nov-28-2023-08-07-27-2722-AMPre lepšiu kontrolu si môžeme cez tlačidlo Podrobnosti nastaviť rôzne zoskupenia kariet majetku. Odporúčame zoskupiť karty napríklad podľa syntetického a analytického účtu zaradenia majetku a zapnúť voľbu Vypočítať súčet za skupinu.

Pre správne zobrazenie evidenčného stavu odporúčame v tlačovej zostave cez tlačidlo Podrobnosti nastaviť aj tlač vyradeného majetku.

V tlačovej zostave kontrolujeme sumy v stĺpci Zostatková hodnota:

Účtovný zostatok overíme v Hlavnej knihe, ktorú si vytlačíme cez menu Prehľady – Hlavná kniha – Hlavná kniha zúžená. Hodnoty v Hlavnej knihe a zostave Dlhodobý majetok – Účtovné odpisy musia byť zhodné.

 V zostave kontrolujeme konečný zostatok za účtovú triedu 0.

Krátkodobý majetok

Pred vykonaním fyzickej inventúry je potrebné vytlačiť cez menu Evidencia – Krátkodobý majetok – Tlač zostavu Podklad k inventúre.

Na základe danej zostavy vykonáme fyzickú inventúru. V prípade zistenia inventúrnych rozdielov je potrebné zaevidovať ich do evidencie krátkodobého majetku a následne zaúčtovať do evidencie účtovných dokladov.

Po zaevidovaní a zaúčtovaní inventúrnych rozdielov je možné vytlačiť Inventúrny súpis krátkodobého majetku.

 

undefined-1