Výplata zamestnanca s červeným príznakom

Stalo sa Vám niekedy, že po vygenerovaní výplaty vidíte v stĺpci Plat zelené označenie v červenom poli ? Toto označenie signalizuje stav výpočtu výplaty. Program Vás upozorňuje, že vo vygenerovanej výplate je potrebné niektoré chýbajúce údaje doplniť alebo údaje opraviť. Uvedieme si dôvody vzniku výplaty s týmto príznakom a riešenie tejto situácie.

Najčastejšie príčiny vzniku výplaty s červeným príznakom

 • v zložke mzdy, ktorá má zvyčajne čiastku, nie je čiastka uvedená – napríklad, ak je zamestnanec celý mesiac PN a do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy z Personalistiky bez vypočítanej čiastky, keďže v danom mesiaci nič neodpracoval. Takúto zložku mzdy je potrebné z výplaty vymazať a po potvrdení výplaty červený príznak zmizne,
 • zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký, alebo väčšina prostriedkov bola zrazená zrážkou s vyššou prioritou,
 • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
 • zamestnanec má prečerpanú dovolenku (vo výplate je zadaná dovolenka zložkou mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku na viac dní, ako je jeho skutočný nárok),
 • zamestnanec má v niektorom z predchádzajúcich mesiacov neukončenú PN alebo OČR a v aktuálnom mesiaci nemá pridané zložky mzdy N01, N02, N03, N04, N22,
 • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25 %, N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená,
 • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
 • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
 • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
 • zamestnanec má prekročený počet hodín nariadených nadčasov,
 • v mzde zamestnanca nie sú pridané zložky mzdy pre príplatky za sobotu a nedeľu, na ktoré má zamestnanec zákonný nárok.

Pre automatické upozorňovanie rôznych situácií vo výpočte mzdy je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia. Odporúčame ponechať zapnuté upozorňovanie pri všetkých možnostiach.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        05.10.2022