Viete, či ste v zisku? Prehľad o hospodárskom výsledku.

Ako to vyzerá s hospodárením firmy? Ako sa firme darilo a aká daň nás tento rok čaká?

V OMEGE nám potrebné informácie poskytne zostava Výsledovka jednoduchá. Rôzne kritéria pre tlač zostavy nám umožnia zobrazenie výsledkov z rôznych pohľadov. Uvidíme obraty celkové alebo po mesiacoch, prípadne za konkrétne strediská alebo zákazky.
Pre zobrazenie zostavy nie je nutné robiť závierku účtovníctva.Pri použití informácií zo zostavy však treba zohľadniť to,či už máme urobenú uzávierku skladu, dlhodobého majetku, alebo kurzových rozdielov zPD, zBV a saldokonta.
Hodnoty z uvedených uzávierok niekedy výrazne ovplyvnia výsledok hospodárenia.
 
Potvrdením Pokračuj sa zobrazí formulár, kde zadáme kritéria, podľa ktorých sa zobrazia údaje v zostave.
 
 
 
V zostave Výsledovka komplexná je celkový výsledok hospodárenia upravený o Pripočítateľné položky a Odpočítateľné položky.
Sú to hodnoty účtované na účtoch nákladov a výnosov, na ktorých sme v účtovom rozvrhu zapli voľbu Nedaňový.
V prípade, ak sledujeme náklady a výnosy v členení na SZČP (strediská, zákazky, činnosti alebo pracovníci),v časti Predmet tlače zvolíme zostavu Výsledovka jednoduchá SZČP. Získame tak prehľad, aký výsledok hospodárenia vo firme dosahujú jednotlivé strediská či zákazky.