Zahraničná došlá faktúra bez nároku na odpočet DPH

Od platiteľa DPH registrovaného pre daň v Česku sme dňa 1. 6. 2022 nakúpili na faktúru reklamné predmety v celkovej sume 30 000 CZK (1ks/2 000 CZK), ktoré budú použité na reprezentačné účely. A preto nám nevzniká nárok na odpočet DPH z dokladu. Tento nákup bude pre nás nedaňový náklad.

 

 Účtovanie dokladu

Pre zaúčtovanie zahraničnej faktúry vyberieme okruh zDF a automatické účtovanie 72 zDF – EÚ tovar §11 – 20% DPH. Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania, pričom sumu doplníme v rozpise DPH do bunky Neobsahuje DPH. Nakoľko ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, program v záložke Evidencia DPH automaticky zastaví v bunke Dátum dodania tovaru (DDT), kde je potrebné uviesť dátum na základe faktúry.

Program Omega zaúčtuje odvod dane so smerovaním do riadkov 07 a 08 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže nemáme právo na odpočet DPH, vymažeme posledné dva riadky účtovného zápisu a namiesto toho ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH s typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíme v menu Číselník – Účtový rozvrh ako nedaňový.

Napriek tomu, že v doklade si DPH neuplatňujeme, doklad bude uvedený v záznamovej evidencii – Evidencia DPH – odpočítanie dane. Typ sumy zKV20 zabezpečí, že sa doklad zobrazí správne v kontrolnom výkaze a zároveň aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane. V kontrolnom výkaze bude uvedený len odvod dane a výška odpočítanej dane bude 0.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ, doklad by sa v takomto prípade nezobrazoval v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

 

Pre zaúčtovanie zahraničnej došlej faktúry za službu, pri ktorej nemáme nárok na odpočet DPH, použijeme automatické účtovanie 73 zDF — EÚ (CM) služba – § 69. Postupujeme rovnako ako pri faktúre za tovar, tzn. vymažeme posledné 2 riadky účtovného zápisu o odpočte dane a ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH s typom sumy zKV20 na samostatný nákladový                                                   nedaňový účet.

 

undefined-1