Zamestnávanie cudzincov

Potrebujete zaevidovať v OLYMPE cudzinca, ktorý platí odvod na SP a ZP do slovenských poisťovní?
Ukážeme si, na čo si dať pozor pri jeho evidencii v programe.

Ak má zamestnanec s inou štátnou príslušnosťou pridelené slovenské rodné číslo vyberiete
v Personalistike na karte Personálne údaje v časti Identifikačné údaje voľbu Rodné číslo v SR a
zaevidujete ho pod týmto rodným číslom. Ak ho pridelené nemá vyplníte Iné ID.

Ak zamestnanec nemá pridelené slovenské rodné číslo, namiesto Rodné číslo v SR
vyberiete Iné ID a zadáte napríklad číslo povolenia k pobytu cudzinca alebo jeho iné
identifikačné číslo. Táto voľba sa berie do úvahy pri tlači daňových dokumentov, kedy sa v prípade voľby Iné ID zobrazí namiesto rodného čísla dátum narodenia.

V časti Ostatné údaje zaevidujete Štátnu príslušnosť. Ak sa v číselníku nenachádza, pridáte novú štátnu príslušnosť cez lupu na konci riadku Štátna príslušnosť.

Po zadaní inej štátnej príslušnosti ako je slovenská sa sprístupní Číslo poisteniaSociálne v SR, Zdravotné v SRSociálne v zahraničí. Tieto polia vyplníte, ak zamestnanec cudzinec nemá pridelené Rodné číslo v SR a Sociálna a zdravotná poisťovňa mu pridelí vlastné číslo poistenia v SR.

Sociálne v SR –  číslo pridelené Sociálnou poisťovňou cudzincovi. V prípade vyplnenia tohto poľa program uvedie v RLFO, mesačnom výkaze do SP a v ELDP namiesto rodného čísla práve uvedené číslo.

Zdravotné v SR – číslo pridelené zdravotnou poisťovňou cudzincovi, ktoré sa prenesie do Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie a do mesačného výkazu pre ZP.

Okrem prihlášky na Sociálnu a zdravotnú poisťovňu má zamestnávateľ povinnosť, oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vznik alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu prostredníctvom Informačnej karty. Dokument vytlačíte cez Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť  –  Informačné karty – zamestnávanie cudzincov.

 

otvorit_v_pdf-png-Nov-16-2023-08-02-59-9427-AM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2022