Zložka mzdy 614

Od januára 2022 pribudla do Mzdovej osnovy (MZDOVÉ FUNKCIE – Mzdová osnova) nová zložka mzdy 614 – nepeňažné plnenie – oslobodené.

Túto zložku mzdy použijete, ak sa zamestnancovi poskytne nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7  písm. o) zákona o dani z príjmov. Ide o nepeňažné plnenie, ktoré je na strane zamestnanca oslobodené od dane v úhrnnej sume najviac 500 €, ak zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. 

Čiastka, ktorá presiahne sumu 500 € ročne, sa stane predmetom dane a vymeriavacím základom na zdravotné a sociálne poistenie.

Zamestnanec pracuje v organizácii na hlavný pracovný pomer. V mzde za máj 2022 mu zamestnávateľ vyplatil nepeňažné plnenie vo výške 200 €.  

V mesiaci jún 2022 tomuto zamestnancovi zamestnávateľ vyplatil ďalšie nepeňažné plnenie vo výške 350 €.

Z poskytnutého nepeňažného plnenia je predmetom dane a vymeriavacím základom na zdravotné s sociálne poistenie len čiastka 50 € ((200 € + 350 €) – 500 €).

Program OLYMP v kalendárnom roku sleduje hranicu príjmu 500 €. Príjem nad 500 € automaticky zdaní a vypočíta odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         20.06.2022