Zrušenie registrácie DPH (podľa § 81 zákona o DPH)

 

Platiteľ DPH je povinný v poslednom zdaňovacom období, v ktorom bol platiteľom DPH (podľa rozhodnutia daňového úradu) zdaniť majetok, pri obstaraní ktorého si daň odpočítal.

 

Mesačný platiteľ DPH v júli 2023 požiadal daňový úrad o zrušenie registrácie. Daňový úrad určil posledný deň za platiteľa DPH 14.8.2023.

V dlhodobom majetku eviduje osobný automobil, ktorý kúpil v marci 2020 v sume 18 850 eur bez DPH. Zároveň eviduje aj zásoby na sklade v sume 2 997,71 eur a majetok, ktorý kúpil v marci 2021, v sume 1 000 eur bez DPH.

Dlhodobý majetok

 • DPH vypočítate zo zostatkovej ceny, ktorú overíte na karte majetku na záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Zostatková cena. Keďže daňovník ruší registráciu v priebehu roka 2023, použije zostatkovú cenu k 31.12.2022.
 • Zo zostatkovej ceny vypočítate 20% DPH, 5 497,90 x 20 % = 1 099,58 eur
 • O vypočítanú sumu DPH, ktorú vrátite daňovému úradu navýšite aj obstarávaciu cenu majetku,
  na záložke Pohyby majetku tlačidlom Pridaj pohyb.
 • Typ pohybu vyberte Zvýšenie ceny – Zrušenie registrácie platiteľa DPH

Zaúčtovanie DPH

 • Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
 • v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n (Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (§ 8 a 9), daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH (§ 81), neovplyvňuje koeficient, vyššia daň) a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Sklad – zásoby

 • Stav na sklade ku zvolenému dátumu overíte cez Sklad – Skladové karty – Tlač – Stav na sklade. Vo filtri nastavte konkrétne kritéria, v našom príklade 14.8.2023 a zvoľte Náhľad.
 • Vo výstupnej zostave bude zobrazená celková skladová cena, ktorú evidujete na sklade ku zvolenému dátumu.
 • Z tejto sumy vypočítate 20 % DPH, v našom príklade zo sumy 2 997,71 x 20% = 599,54 eura.

V prípade, že máte na sklade tovar podliehajúci zníženej sadzbe DPH, na prepočet použijete 10 % sadzbu DPH.

Zaúčtovanie DPH

 • Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
 • v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Pri využití zníženej, 10 %-tnej, sadzby DPH zvoľte riadky 01n/02n a oddiel KV – Nevstupuje do KV.

Výpočet a zaúčtovanie DPH pri majetku s obstarávacou cenou nižšou, ako 1 700 eur

Pri zrušení registrácie sa od 1.1.2020, odvádza DPH aj z tovarov, ktoré boli nadobudnuté na iný účel, ako na ďalší predaj pričom ich obstarávacia cena je nižšia, ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ide o tzv. dlhodobý neodpisovaný majetok, napr. počítač alebo stroj, ktorý sa využíva na podnikanie (nebol kúpený s tým, že sa bude predávať ako zásoba).

Majetok s obstarávacou cenou nižšou, ako 1 700 eur

DPH sa v tomto prípade vypočíta zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

 • Základom pre výpočet DPH je zostatková cena k 31.12.2022 (ako keby sa majetok odpisoval rovnomerne 4 roky bez ohľadu na mesiac zaradenia),
 • to znamená 1 000 (obstarávacia cena bez DPH) : 4 roky = 250 eur, čo je ročný odpis. Čiže zostatková cena k 31.12.2022 je 500 eur (obstarávacia cena 1 000 – 500 odpis za rok 2021 a 2022).
 • Zo zostatkovej ceny 500 eur vypočítajte 20% DPH – čo je suma 100 eur.

Zaúčtovanie DPH

 • Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
 • v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Zaplatená DPH a jej preúčtovanie v peňažnom denníku

Po vytvorení daňového priznania DPH je suma, ktorú máte uhradiť DÚ zaevidovaná aj do evidencie záväzkov. Úhradu daňovej povinnosti zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.

 • Po úhrade záväzku celá suma DPH vstupuje do stĺpca PD Zaplatená DPH – čo je výdavok neovplyvňujúci základ dane.
 • Vypočítaná suma DPH zo zásob a z majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia, ako 1 700 eur má vstupovať do daňových výdavkov. Z toho dôvodu sumu 699,54 eur preúčtujete cez Interný doklad do stĺpca Ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane.